12.04.16 Повідомлення про виникнення особливої інформації

1947 раз(а) прочитано

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента
Приватне акiонерне товариство "Бориспiльський автозавод"
2. Код за ЄДРПОУ
31936646
3. Місцезнаходження
08322, село Пролiски, вул. Броварська, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс
(044)5972003 (044)5972003
5. Електронна поштова адреса
office@baz.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
http://baz.ua/uk/verkhnee-menyu-novosti-ogoloshennya
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб емітента


II. Текст повідомлення

     Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради б/н вiд 11. 04. 2016 року Бутка Володимира Iвановича обрано Головою Наглядової ради Товариства. Строк повноважень – 3 роки. З 2014 року був представником акцiонерiв - Акцiонерного товариства "Bodmin AG" i ТОВ «Кирайн». Володiє 0% статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
 
Желевський Сергiй Михайлович
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
.
М.П.
11.04.2016
(дата)
Читайте также:
Опубликовано - 29.04.2019 08:42 (87 раз(а) прочитано)
Опубликовано - 15.04.2019 14:30 (95 раз(а) прочитано)
Опубликовано - 25.04.2016 16:43 (2309 раз(а) прочитано)