12.04.2016 Повідомлення про виникнення особливої інформації

3349 раз(а) прочитано

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента


(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акiонерне товариство "Бориспiльський автозавод"
2. Код за ЄДРПОУ
31936646
3. Місцезнаходження
08322, село Пролiски, вул. Броварська, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс
(044)5972003 (044)5972003
5. Електронна поштова адреса
office@baz.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
http://baz.ua/uk/verkhnee-menyu-novosti-ogoloshennya
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб емітента


II. Текст повідомлення


Акцiонерне товариство «BODMIN AG», номер у торгiвельному реєстрi кантону Гларус СНЕ-102. 112.780, Швейцарiя. Володiє 74,371859 % акцiй у статутному капiталi. Виконувало повноваження Голови Наглядової ради з 2014 року. Повноваження достроково припинено за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол б/н вiд 11. 04. 2016 р.) у зв’язку з внесенням змiн до Закону України «Про акцiонернi товариства».
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КИРАЙН», код за ЄДРПОУ 34821138, Володiє 2,814070 % акцiй у статутному капiталi. Виконувало повноваження з 2014 року. Повноваження достроково припинено за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол б/н вiд 11. 04. 2016 р.) у зв’язку з внесенням змiн до Закону України «Про акцiонернi товариства».
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Логiстичний центр «Еталон», код за ЄДРПОУ 34618954. Володiє 22,814070 % акцiй у статутному капiталi. Виконувало повноваження члена наглядової ради з 2014 року. Повноваження достроково припинено за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол б/н вiд 11. 04. 2016 р.) у зв’язку з внесенням змiн до Закону України «Про акцiонернi товариства».
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11. 04. 2016 року, членом Наглядової ради ПрАТ «Бориспiльський автозавод» обрано Бутка Володимира Iвановича, представника Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «КИРАЙН». Строк повноважень – 3 роки. З 2014 року був представником акцiонерiв - Акцiонерного товариства "Bodmin AG" i ТОВ «Кирайн». Володiє 0% статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11. 04. 2016 року, членом Наглядової ради ПрАТ «Бориспiльський автозавод» обрано Швотцера Петера Герберта, представника Акцiонерного товариства Bodmin AG. Строк повноважень – 3 роки. З 2014 року був представником акцiонера - Акцiонерного товариства "Bodmin AG". Володiє 0% статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11. 04. 2016 року, членом Наглядової ради ПрАТ «Бориспiльський автозавод» обрано Левченко Олену Володимирiвну, представника Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Логiстичний центр «Еталон». Строк повноважень – 3 роки. З 2014 року є представником акцiонера - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Логiстичний центр «Еталон». Володiє 0% статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
 
Желевський Сергiй Михайлович
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
.
М.П.
11.04.2016
(дата)
Читайте также:
Опубликовано - 29.04.2019 08:42 (262 раз(а) прочитано)
Опубликовано - 15.04.2019 14:30 (193 раз(а) прочитано)
Опубликовано - 25.04.2016 16:43 (2379 раз(а) прочитано)