19.10.2016 Повідомлення про виникнення особливої інформації

Опубликовано - 19.10.2016 15:55 (2395 раз(а) прочитано)
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

      1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Бориспiльський автозавод"
      2. Код за ЄДРПОУ 31936646
      3. Місцезнаходження 08322, село Пролiски, вул. Броварська, буд. №4
      4. Міжміський код, телефон та факс (044) 585-95-61 (044) 585-95-61
      5. Електронна поштова адреса jurist@baz.ua
      6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://baz.ua/uk/verkhnee-menyu-novosti-ogoloshennya/
      7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

      Згiдно рiшення Наглядової ради (Протокол б/н вiд 13.10.2016 р.) подовжено повноваження Голови правлiння ПрАТ "Бориспiльський автозавод" з 13 жовтня 2016 року, термiном на 1 (один) рiк. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала. Володiє 0% Статутного капiталу емiтента. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: начальник складального цеху, заступник Голови правлiння з виробництва, Голова правлiння.

III. Підпис

      1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Найменування посади

 

 

 

Желевський Сергiй Михайлович

Голова правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

13.10.2016

(дата)

Читайте также:
Опубликовано - 29.04.2019 08:42 (953 раз(а) прочитано)
Опубликовано - 15.04.2019 14:30 (769 раз(а) прочитано)