29.07.2016 Повідомлення про виникнення особливої інформації

Опубликовано - 29.07.2016 13:04 (2504 раз(а) прочитано)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)


I. Загальні відомості 


1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД»
2. Код за ЄДРПОУ 31936646
3. Місцезнаходження 08322, село Пролiски, Бориспiльського р-ну., Київської обл., вул. Броварська, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс (044)597-20-03 (044)597-20-03
5. Електронна поштова адреса office@baz.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента


II. Текст повідомлення


     Згiдно протоколу Наглядової Ради ПрАТ «Бориспiльський автозавод» б/н вiд 26. 07. 2016 року, припинено повноваження Уповноваженої особи з питань запобiгання i виявлення корупцiї в ПрАТ “Бориспiльський автозавод” Iвченка Сергiя Iвановича. Пiдстава припинення повноважень: у зв'язку зi смертю. Зазначену посаду Iвченко С. I. займав з 29 квiтня 2015 року. На посаду нiкого не обрано.
Iвченко С. I. володiв 0% статутного капiталу емiтента. Посадова особа не мала непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: начальник вiддiлу гарантiї, заступник Голови правлiння з якостi.

     Згiдно протоколу Наглядової Ради ПрАТ «Бориспiльський автозавод» б/н вiд 26. 07. 2016 року, припинено повноваження Члена правлiння ПрАТ “Бориспiльський автозавод” Iвченка Сергiя Iвановича. Пiдстава припинення повноважень: у зв'язку зi смертю. Зазначену посаду Iвченко С. I. займав з 09 лютого 2011 року. На посаду нiкого не обрано.
Iвченко С. I. володiв 0% статутного капiталу емiтента. Посадова особа не мала непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: начальник вiддiлу гарантiї, заступник Голови правлiння з якостi, Уповноважена особа з питань запобiгання i виявлення корупцiї в ПрАТ “Бориспiльський автозавод” (за сумiсництвом).

III. Підпис


1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Желевський Сергiй Михайлович

Голова правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

26.07.2016

(дата)

Читайте также:
Опубликовано - 29.04.2019 08:42 (953 раз(а) прочитано)
Опубликовано - 15.04.2019 14:30 (769 раз(а) прочитано)