Особлива інформація емітента

Опубликовано - 06.04.2016 15:11 (1714 раз(а) прочитано)
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії. 


                 Голова Правлiння                                                                                                     Желевський Сергiй Михайлович
                  (посада)                                                                    (підпис)                               (прізвище та ініціали керівника)


                                                                                                    М.П.                                                  06.04.2016
                                                                                                                                                                (дата)Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Бориспiльський автозавод"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
08322, село Пролiски, вул. Броварська, буд.№ 4
4. Код за ЄДРПОУ
31936646
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)597-20-03 (044)597-20-03
6. Електронна поштова адреса office@baz.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  06.04.2016
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*                            68 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з                                                          08.04.2016
                                                                                           цiнних паперiв i фондового ринку
                                                                            (номер та найменування офіційного друкованого                                          (дата)
                                                                                                                 видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці                         http://baz.ua/uk/verkhnee-                                   в мережі                    06.04.2016
                                                                                           menyu-novosti-ogoloshennya/                       Інтернет
                                                                                                          (адреса сторінки)                                                         (дата)Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

        
Зміст інформації:
Наглядовою радою ПрАТ "Бориспiльський автозавод" (протокол Наглядової ради ПрАТ "Бориспiльський автозавод" б/н вiд 06. 04. 2016 року), за поданням Правлiння Товариства, (протокол засiдання Правлiння ПрАТ "Бориспiльський автозавод" вiд 05. 04. 2016 року), з метою покращення якостi розробки нових та модернiзацiї iснуючих моделей автотранспорту, прийняте рiшення створити ЧЕРНIГIВСЬКУ ФIЛIЮ "ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД", що буде здiйснювати господарську дiяльнiсть за адресою: 14007, м. Чернiгiв, проспект Миру, 312.
Затверджено наступнi види економiчної дiяльностi (згiдно класифiкатора КВЕД-2010) ЧЕРНIГIВСЬКОЇ ФIЛIЇ "ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД":
29.10 Виробництво автотранспортних засобiв
29.20 Виробництво кузовiв для автотранспортних засобiв, причепiв i напiвпричепiв
45.19 Торгiвля iншими автотранспортними засобами
45.20 Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв
45.32 Роздрiбна торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
38.31 Демонтаж (розбирання) машин i устаткування
Затверджено Положення про ЧЕРНIГIВСЬКУ ФIЛIЮ "ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД".
За поданням Правлiння Товариства, призначено Желевського Сергiя Михайловича (реєстрацiйний номер картки платника податкiв 2752602295, паспорт СК 344295, виданий Бориспiльським МР ВГУ МВС України в Київськiй областi 04. 10. 1996 року. Мiсце реєстрацiї Київська область, м. Бориспiль, вул. Лютнева, буд. 4, кв. № 37) на посаду Директора ЧЕРНIГIВСЬКОЇ ФIЛIЇ "ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД", з окладом, згiдно штатного розкладу.

 
Читайте также:
Опубликовано - 29.04.2019 08:42 (87 раз(а) прочитано)
Опубликовано - 15.04.2019 14:30 (95 раз(а) прочитано)
Опубликовано - 25.04.2016 16:43 (2309 раз(а) прочитано)