ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

Опубликовано - 11.04.2016 16:43 (1852 раз(а) прочитано)
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД»
11 квітня 2016 року
 
Питання порядку денного
 
Проект рішення
Результати голосування
1. Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 
 
1. Взяти до відома Рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД» від 24 березня 2015 року з питання 1 порядку денного, щодо утворення Лічильної комісії в кількості трьох осіб, обрання до її складу: Лукошиної М.В., Македонського В.О., Шкарупіна В.О., а також поширення повноважень обраних членів Лічильної комісії на наступні Загальні збори акціонерів Товариства.
2. Повноваження членів Лічильної комісії поширити на наступні Загальні збори акціонерів Товариства.
3. Передбачити можливість (за рішенням Наглядової ради) передачі за договором повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію та затвердити умови такого договору.
 
Рішення прийняті
100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
 
 
1. Взяти до відома Рішення Наглядової ради Товариства від 01 квітня 2016 року про призначення робочих органів Загальних зборів від 11 квітня 2016 року:
голови загальних зборів - Некрасова Д.А.;
секретаря – Левченко О.В.
2. Обрати редакційну комісію загальних зборів у складі:
Некрасов Д.А. – голова комісії;
Желевський С.М. – член комісії.
 
 
 
3. Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів 11 квітня 2016 року:
- Для доповіді Голови Правління по 3-му питанню порядку денного
- до 20 хв.
- Для доповіді Голови Наглядової ради по 4-му питанню порядку денного
- до 10 хв.
- Для доповіді по всім іншим питанням порядку денного
- до 5 хв.
- Для відповідей на запитання
- до 5 хв.
- Для виступів акціонерів і їхніх представників після кожної доповіді
– до 5 хв.
Всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій.
Один акціонер (представник акціонера) має право на один виступ по кожному з питань порядку денного.
 
Рішення прийняті
100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.
1. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік. – взяти до відома.
 
Рішення прийняті
100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
 
1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік – взяти до відома.
 
Рішення прийняті
100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
 
1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік – взяти до відома.
Рішення прийняті
100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
 
 
 
1. Затвердити звіти Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства за 2015-й рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2015-й рік задовільною.
3. Затвердити висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 -й рік.
 
Рішення прийняті
100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
 
1. Затвердити річний звіт, баланс та інші форми бухгалтерської звітності Товариства за 2015-й рік.
Рішення прийняті
100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій
8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
 
1. Взяти до відома рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 24 березня 2015 року з питання 10 порядку денного - у разі отримання прибутку, направити його в повному обсязі на розвиток Товариства.
2. Визначити порядок покриття збитків Товариства за результатами роботи у 2015 році.
3. Визначити планові нормативи розподілу прибутку на 2016-й рік; у разі отримання прибутку, направити його на розвиток Товариства в повному обсязі.
Рішення прийняті
100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016-й рік.
 
1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016-й рік.
 
Рішення прийняті
100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій
10. Затвердження рішень Наглядової ради.
 
1. Затвердити всі рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства в звітному періоді та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.
Рішення прийняті
100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій
11. Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.
1. Питання залишити без розгляду.
Рішення прийняті
100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій
12. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов’язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.
 
1. Питання залишити без розгляду.
 
 
Рішення прийняті
100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій
13. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.
 
1. Питання залишити без розгляду.
Рішення прийняті
100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій
14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
1. Припинити достроково повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД»:
1) Акціонерне товариство «Bodmin AG»;
2) ТОВ «КИРАЙН» (код ЄДРПОУ 34821138);
3) ТОВ «ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР «ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 34618954).
 
Рішення прийняті
100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій
15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
1. Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД» представників акціонерів:
1) Швотцера Петера (представника Акціонерного товариства «Бодмін АГ» («Bodmin AG»));
2) Бутка Володимира Івановича (представника ТОВ «КИРАЙН» (код ЄДРПОУ 34821138));
3) Левченко Олену Володимирівну (представника ТОВ «ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР «ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 34618954)).
Рішення прийняті
100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій
16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 
1. Встановити, що: на вимогу Акціонера, Представник зобов’язаний перед засіданнями Наглядової ради Товариства звертатися до Акціонера для одержання (в разі, коли Акціонер вважатиме це за доцільне) письмових (окремих) доручень для голосування з питань порядку денного.
В разі отримання таких доручень Представник зобов’язаний суворо дотримуватись вимог, зазначених в них.
В разі, коли Представник, при наявності письмового (окремого) доручення, проголосує з питання порядку денного інакше, ніж визначено в цьому дорученні, його голосування вважається недійсним, а голос не може бути врахованим під час підрахунку голосів.
2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановити розмір їх винагороди.
3. Обрати Желевського Сергія Михайловича особою, яка уповноважується на підписання від імені товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Рішення прийняті
100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій
17. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 
1. Питання залишити без розгляду.
 
Рішення прийняті
100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій
18. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 
1. Питання залишити без розгляду.
 
Рішення прийняті
100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій
19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що
укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
1. Питання залишити без розгляду.
 
Рішення прийняті
100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій
20. Прийняття рішення про дату набрання чинності окремими рішеннями річних Загальних зборів Товариства.
1. Питання залишити без розгляду.
 
Рішення прийняті
100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій
21. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
 
1. Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити (надати згоду на вчинення) правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, предметом яких може бути майно або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства для залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті на загальну суму у еквіваленті до 300 000 000, 00 (триста мільйонів) грн., 00 коп.
2. Надати повноваження щодо підписання правочинів голові Правління Товариства за умови їх обов’язкового попереднього погодження з Наглядовою радою товариства.
 
Рішення прийняті
100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій
22. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
1. Попереднє надати згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
 
Рішення прийняті
100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій
Читайте также:
Опубликовано - 29.04.2019 08:42 (87 раз(а) прочитано)
Опубликовано - 15.04.2019 14:30 (95 раз(а) прочитано)
Опубликовано - 25.04.2016 16:43 (2309 раз(а) прочитано)