ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 07 квітня 2017 року

3097 раз(а) прочитано
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

       Приватне акціонерне товариство “Бориспільський автозавод”, код за ЄДРПОУ 31936646, місцезнаходження: 08322, Київська область, Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Броварська, 4, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 07 квітня 2017 року о 08 год. 30 хв. за адресою: 08322, Київська область, Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Броварська, 4, адміністративно-побутовий корпус, 2-ий поверх, учбовий клас №1.
       Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 год. 03 квітня 2017 р.
       Реєстрація акціонерів або їх представників буде проводитись 07 квітня 2017 р., за місцем проведення загальних зборів, з 08 год. 00 хв. до 08 год. 25 хв. Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представники акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в зборах та на голосування, оформлену згідно з чинним законодавством України.

       Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

 1.  Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
 9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017-й рік.
 10. Затвердження рішень Наглядової ради.
 11. Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.
 12. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.
 13. Внесення змін до Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства.
 14. Про відкликання та обрання (призначення) членів виконавчого органу Товариства.
 15. Прийняття рішення про дату набрання чинності окремими рішеннями річних загальних зборів Товариства.
 16. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
 17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
       Основні показники фінансово-господарської діяльності «Бориспільський автозавод» за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника 
Період 
звітний 
попередній 
Усього активів 
125279
153850
Основні засоби 
47707
69045
Довгострокові фінансові інвестиції 
0
120
Запаси 
14561
90358
Сумарна дебіторська заборгованість 
19183
185126
Грошові кошти та їх еквіваленти 
32
1002
Нерозподілений прибуток 
-156310
-127509
Власний капітал 
-124472
-94461
Статутний капітал 
1990
3200
Довгострокові зобов'язання 
216690
450351
Поточні зобов'язання 
67304
86418
Чистий прибуток (збиток) 
-28253
16472
Середньорічна кількість акцій (шт.) 
398000
640000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 
0
0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 
0
0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 
54
161

       З материалами, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства (Київська область, Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Броварська,4, адміністративно-побутовий корпус, 2-й поверх, приймальня) до дати проведення зборів в робочі дні: з 9.00 до 11.00, а в день проведення зборів – у місці їх проведення.
       Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Желевський Сергій Михайлович.
       Довідки за телефоном: (044) 597-20-03

       Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.  Голова Правління                                                                                                                                                      Желевський С. М.
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 07. 04. 2017 РОКУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД».

      1. Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
       Проект рішення: Обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, обрання до її складу: Лукошиної М.В., Македонського В.О., Шкарупіна В.О. із припиненням їх повноважень з моменту закриття річних загальних зборів акціонерів.

     2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
       Проект рішення: Головою загальних зборів обрати Некрасова Д.А.;
       Секретарем загальних зборів обрати Левченко О.В.
       Затвердити наступний регламент річних загальних зборів:
 

       Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів 07 квітня 2017 року:
 
- Для доповіді Голови Правління по 3-му питанню порядку денного
- до 20 хв.
- Для доповіді Голови Наглядової ради по 4-му питанню порядку денного
- до 10 хв.
- Для доповіді по всім іншим питанням порядку денного
- до 5 хв.
- Для відповідей на запитання
- до 5 хв.
- Для виступів акціонерів і їхніх представників після кожної доповіді
– до 5 хв.

       Всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій.
       Один акціонер (представник акціонера) має право на один виступ по кожному з питань порядку денного.

     3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
        Проект рішення: Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік прийняти до відома.

     4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
        Проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік прийняти до уваги.

     5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
       Проект рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік прийняти до уваги.

     6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
       Проект рішення:
     1. Затвердити звіти Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства за 2016-й рік.
     2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016-й рік задовільною.
     3. Затвердити висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 -й рік.

     7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
       Проект рішення:
       Затвердити річний звіт, баланс та інші форми бухгалтерської звітності Товариства за 2016-й рік.

     8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
       Проект рішення: збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2016 році, покрити за рахунок отриманих прибутків наступних періодів.

     9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017-й рік.
       Проект рішення: Затвердити основні напрями діяльності на 2017 рік.

     10. Затвердження рішень Наглядової ради.
       Проект рішення: Затвердити всі рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства в звітному періоді та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

     11. Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.
       Проект рішення: Питання залишити без розгляду.

     12. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.
       Проект рішення: Питання залишити без розгляду.

     13. Внесення змін до Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства.
       Проект рішення: Питання залишити без розгляду.

     14. Про відкликання та обрання (призначення) членів виконавчого органу Товариства.
       Проект рішення: Питання залишити без розгляду.

     15. Прийняття рішення про дату набрання чинності окремими рішеннями річних загальних зборів Товариства.
       Проект рішення: Питання залишити без розгляду.

     16. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
       Проект рішення:
     1. Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, предметом яких може бути майно або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства для залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті на загальну суму у еквіваленті до 300 000 000, 00 (триста мільйонів) грн., 00 коп.
     2. Надати повноваження щодо підписання значних правочинів Голові Правління Товариства, за умови їх обов’язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства.

     17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
       Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
Читайте также:
Опубликовано - 29.04.2019 08:42 (1522 раз(а) прочитано)
Опубликовано - 15.04.2019 14:30 (1333 раз(а) прочитано)