ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів 15 квітня 2019 р.

Опубликовано - 15.03.2019 14:19 (1898 раз(а) прочитано)
      Приватне акціонерне товариство «Бориспільський автозавод» (місце знаходження 08322, Київська обл., Бориспільський р-н., с. Проліски, вул. Броварська, 4,) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів. Дата проведення річних загальних зборів: 15 квітня 2019 р.

      Час початку реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у річних загальних зборах – 07:40, Час закінчення реєстрації – 07:55.

      Час початку проведення річних загальних зборів: 08:00 год.

      Місце проведення річних загальних зборів: 08322, Київська обл., Бориспільський р-н., с. Проліски, вул. Броварська, 4, адміністративно-побутовий корпус, 2-й поверх, учбовий клас №1.

      Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 год. 08.04.2019 р.

      Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представники акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в зборах та на голосування, оформлену згідно з чинним законодавством України.

     Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018-й рік.
10. Затвердження рішень Наглядової ради.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Обрання членів Наглядової ради.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
14. Обрання членів Ревізійної комісії.
15. Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.
16. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.
17. Внесення змін до Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства.
18. Про відкликання та обрання (призначення) членів виконавчого органу Товариства.
19. Прийняття рішення про дату набрання чинності окремими рішеннями річних загальних зборів Товариства.
20. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
21. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

      Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Бориспільський автозавод» за 2018 рік (тис. грн.)

Основні показники фінансово-господарської діяльності «Бориспільський автозавод» за 2018 рік (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітній

попередній

Усього активів 

116353

121237

Основні засоби 

41290

44200

Довгострокові фінансові інвестиції 

0

0

Запаси 

4845

13517

Сумарна дебіторська заборгованість 

36370

27034

Грошові кошти та їх еквіваленти 

157

58

Нерозподілений прибуток 

-196358

-178438

Власний капітал 

-164520

-146600

Статутний капітал 

1990

1990

Довгострокові зобов'язання 

216690

216690

Поточні зобов'язання 

94322

106667

Чистий прибуток (збиток) 

-17913

-22088

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

398000

398000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

38

56


      З матеріалами, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства (Київська область, Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Броварська,4, адміністративно-побутовий корпус, 2-й поверх, приймальня) до дати проведення зборів в робочі дні: з 9.00 до 11.00, а в день проведення зборів – у місці їх проведення.

      Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Желевський Сергій Михайлович.
Довідки за телефоном: (044) 597-20-03

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління                                                                                                                Желевський С. М.


 
Додаток №1 до Протоколу
засідання Наглядової ради від 11 березня 2019 р.


Проекти рішень з Переліку питань, що виносяться на голосування (порядку денного) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД"
(код ЄДРПОУ 31936646),
що відбудуться 15 квітня 2019 року.

      1. Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
Проект рішення: Обрати Головою Лічильної комісії – Сухаревського В.М., Членами Лічильної комісії – Македонського В.О. та Шкарупіна В.О. із припиненням їх повноважень з моменту закриття річних загальних зборів акціонерів товариства.

      2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Головою загальних зборів обрати Некрасова Д.А.;
Секретарем загальних зборів обрати Левченко О.В.

Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів 15 квітня 2019 року:

- Для доповіді Голови Правління по 3-му питанню порядку денного

- до 20 хв.

- Для доповіді Голови Наглядової ради по 4-му питанню порядку денного

- до 10 хв.

- Для доповіді по всім іншим питанням порядку денного

- до 5 хв.

- Для відповідей на запитання

- до 5 хв.

- Для виступів акціонерів і їхніх представників після кожної доповіді

– до 5 хв.


      Всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій.
Один акціонер (представник акціонера) має право на один виступ по кожному з питань порядку денного.

      3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік прийняти до відома.

      4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до уваги.

      5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік прийняти до уваги.

      6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:
1. Затвердити звіти Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства за 2018-й рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018-й рік задовільною.
3. Затвердити висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2018 -й рік.

      7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт, баланс та інші форми бухгалтерської звітності Товариства за 2018-й рік.


      8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
Проект рішення: Планові нормативи розподілу прибутку на 2018 рік визначити наступним чином: у разі отримання прибутку, направити його на розвиток Товариства, та закупівлю комплектуючих для виготовлення колісних автотранспортних засобів.
За результатами діяльності Товариства у 2018 році, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

      9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019-й рік.
Проект рішення: Затвердити наступні напрями діяльності Товариства на 2019 рік.
- виробництво вантажних автомобілів і навісного обладнання до них (цей напрямок діяльності складається з; розробки нових моделей на базі ТАТА Т715 – повнопривідного вантажного автомобіля.
- Впровадження виробництва автобусів і вантажних автомобілей екологічного стандарту ЄВРО-5 та ЄВРО-6.
- виробництво тролейбусів.
- будівництво та поліпшення основних засобів.

      10. Затвердження рішень Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити всі рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства в звітному періоді та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

      11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД»:
1) Акціонерне товариство «Bodmin AG»;
2) ТОВ «КИРАЙН» (код ЄДРПОУ 34821138);
3) ТОВ «ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР «ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 34618954).

      12. Обрання членів Наглядової ради.
Проект рішення: обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД» акціонерів:
1) Акціонерне товариство «Bodmin AG»;
2) ТОВ «КИРАЙН» (код ЄДРПОУ 34821138);
3) ТОВ «ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР «ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 34618954).

      13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД»:
1) Голова Ревізійної комісії: Колесник Тетяна Олександрівна;
2) Член Ревізійної комісії: Гусев Віктор Юрійович;
3) Член Ревізійної комісії: Некрасов Дмитро Анатолійович.

      14. Обрання членів Ревізійної комісії.
Проект рішення: Обрати Ревізійну комісію ПрАТ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД» у складі:
1) Голова Ревізійної комісії: Колесник Тетяна Олександрівна;
2) Член Ревізійної комісії: Гусев Віктор Юрійович;
3) Член Ревізійної комісії: Некрасов Дмитро Анатолійович;

      15. Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.
Проект рішення: розгляд даного питання перенесено на наступні Збори акціонерів.

      16. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.
Проект рішення: розгляд даного питання перенесено на наступні Збори акціонерів.

      17. Внесення змін до Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення: розгляд даного питання перенесено на наступні Збори акціонерів.

      18. Про відкликання та обрання (призначення) членів виконавчого органу Товариства.
Проект рішення: розгляд даного питання перенесено на наступні Збори акціонерів.

      19. Прийняття рішення про дату набрання чинності окремими рішеннями річних загальних зборів Товариства.
Проект рішення: розгляд даного питання перенесено на наступні Збори акціонерів.

      20. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
Проект рішення: Попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, предметом яких може бути майно або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства для залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті на загальну суму у еквіваленті до 300 000 000, 00 (триста мільйонів) грн., 00 коп.
2. Надати повноваження щодо підписання значних правочинів Голові Правління Товариства, за умови їх обов’язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства.

      21. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
Проект рішення: Надати попередньо згоду на вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, предметом яких може бути майно або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства для залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті на загальну суму у еквіваленті до 300 000 000, 00 (триста мільйонів) грн., 00 коп.
Надати повноваження щодо підписання значних правочинів Голові Правління Товариства, за
умови їх обов’язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства.

      Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://baz.ua/
Читайте также:
Опубликовано - 29.04.2019 08:42 (2396 раз(а) прочитано)
Опубликовано - 15.04.2019 14:30 (2181 раз(а) прочитано)