ПРОТОКОЛ Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД»

Опубликовано - 21.04.2016 15:41 (4301 раз(а) прочитано)
ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД»
(надалі – Товариство)

Дата проведення Загальних зборів……………... 11 квітня 2016 року
Час проведення Загальних зборів………………. з 09.00 год. (початок зборів) по 10.05 год.
Місце проведення Загальних зборів……………. 08322, Київська область, Бориспільський р-н., с. Проліски, вул. Броварська, 4, адміністративно-побутовий корпус, 2-й поверх, учбовий клас №1
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах……………. на 05 квітня 2016 року
Час та місце проведення реєстрації акціонерів з 08.30 до 08.55 год. за місцем проведення зборів

      Статутний капітал Товариства складається з 796 000 (сімсот дев’яносто шість тисяч) штук простих іменних акцій номіналом 5,00 (п’ять гривень 00 копійок) грн. кожна, на загальну номінальну вартість 3 980 000,00 (три мільйони дев’ятсот вісімдесят тисяч) грн., 00 копійок.
      Згідно із Переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 05 квітня 2016 року, чисельність акціонерів складає: 3 (три) юридичні особи, що разом володіють 796 000 (сімсот дев’яносто шість тисяч) штук простих іменних акцій, що становить 100 % Статутного капіталу Товариства.
      За даними Реєстраційної комісії зборів, обраної за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол б/н від 29 лютого 2016 року) у складі 3 (трьох) осіб (а саме: Лукошиної М.В., Шкарупіна В.О. та Македонського В.О.), станом на 08 год. 55 хв., 11 квітня 2016 року, зареєстровано прибулих на Загальні збори 3 (три) акціонери (в особі їх представників), що на підставі статутів/довіреностей представляють інтереси власників голосів, які володіють в сукупності 796 000 (сімсот дев’яносто шість тисяч) шт. простих іменних акцій (голосів), які надають право голосу по усіх питаннях компетенції Загальних зборів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму.
      Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД» є. Тобто: зареєстровані 796 000 голосів, які приймають участь у голосуванні по всім питанням порядку денного. Загальні збори є легітимними.
Загальні збори акціонерів за дорученням Наглядової ради (протокол б/н від 01 квітня 2016 року) відкрив Некрасов Д.А. і надав слово Голові Правління Товариства Желевському С.М..
      Слухали: Голову Правління Желевського С.М., який доповів, що у відповідності з вимогами закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою прийнято рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 11 квітня 2016 року (протокол б/н від 29 лютого 2016 року).
      Про проведення Загальних зборів акціонери були повідомлені:
      - простим листом;
      - публікація в щоденному офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 46 (2300) від 10.03.2016 року;
      - стрічка новин (Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів: 10.03.2016 р.: http://stockmarket.gov.ua/db/news/185621/show;
      - сайт Товариства 10.03.2016 р. на сторінці: http://baz.ua/uk/verkhnee-menyu-novosti-ogoloshennya/povidomlennja--pro-provedennja-zagalnikh-zboriv-11-kvitnya-2016-r.html;
      Він також повідомив, що рішенням Наглядової ради Товариства (протокол б/н від 29 лютого 2016 року) було затверджено наступний Порядок денний Загальних зборів:
  1. Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
  2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.
  4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
  5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
  6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
  7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
  8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
  9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016-й рік.
  10. Затвердження рішень Наглядової ради.
  11. Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.
  12. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов’язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.
  13. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.
  14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
  15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
  16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
  17. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
  18. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
  19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
  20. Прийняття рішення про дату набрання чинності окремими рішеннями річних Загальних зборів Товариства.
  21. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
  22. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
      Інших пропозицій щодо порядку денного Загальних зборів від акціонерів або їх представників до Товариства не надходило.
      Желевський С.М. також повідомив, що Наглядовою радою Товариства були попередньо розглянуті усі питання, включені до порядку денного Загальних зборів та затверджені проекти відповідних рішень (протокол б/н від 01 квітня 2016 року). Інших пропозицій щодо проектів рішень з питань порядку денного Загальних зборів від акціонерів або їх представників до Товариства не надходило.
      Також, Желевський С.М. запропонував взяти до відома Рішення Наглядової ради Товариства (протокол б/н від 01 квітня 2016 року) про призначення робочих органів Загальних зборів від 11 квітня 2016 року: голови загальних зборів - Некрасова Д.А. та секретаря – Левченко О.В.
      Голова Лічильної комісії Лукошина М.В. довела до відома акціонерів та їх представників порядок голосування.
      По всіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос.
      Голосування по всім питанням порядку денного (окрім п. 15) проводиться картками для голосування.
      Голосування по п. 15 порядку денного («Про обрання членів Наглядової ради») проводиться бюлетенями для голосування.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

      1. Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
      З виступом та пропозицією про обрання лічильної комісії Загальних зборів виступив Желевський С.М., який довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.
      На голосування по першій частині першого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:
      1. Взяти до відома Рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД» від 24 березня 2015 року з питання 1 порядку денного, щодо утворення Лічильної комісії в кількості трьох осіб, обрання до її складу: Лукошиної М.В., Македонського В.О., Шкарупіна В.О., а також поширення повноважень обраних членів Лічильної комісії на наступні Загальні збори акціонерів Товариства.
      Підсумки голосування по першій частині першого питання порядку денного:
      Прийняло участь у голосуванні 796 000 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).
      Голосували: “ЗА” – 796 000 голосів, або 100% голосуючих;
                              “Проти” – немає;
                              “Утримались” – немає;
      Рішення прийнято.
      Протокол лічильної комісії додається.
      На голосування по другій частині першого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:
      2. Повноваження членів Лічильної комісії поширити на наступні Загальні збори акціонерів Товариства.
      Підсумки голосування по другій частині першого питання порядку денного:
      Прийняло участь у голосуванні 796 000 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).
      Голосували: “ЗА” – 796 000 голосів, або 100% голосуючих;
                              “Проти” – немає;
                              “Утримались” – немає;
      Рішення прийнято.
      Протокол лічильної комісії додається.
      На голосування по третій частині першого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:
      3. Передбачити можливість (за рішенням Наглядової ради) передачі за договором повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію та затвердити умови такого договору.
      Підсумки голосування по третій частині першого питання порядку денного:
      Прийняло участь у голосуванні 796 000 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).
      Голосували: “ЗА” – 796 000 голосів, або 100% голосуючих;
                              “Проти” – немає;
                              “Утримались” – немає;
      Рішення прийнято.
      Протокол лічильної комісії додається.
      Таким чином, по першому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:
      1. Взяти до відома Рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД» від 24 березня 2015 року з питання 1 порядку денного, щодо утворення Лічильної комісії в кількості трьох осіб, обрання до її складу: Лукошиної М.В., Македонського В.О., Шкарупіна В.О., а також поширення повноважень обраних членів Лічильної комісії на наступні Загальні збори акціонерів Товариства.
      2. Повноваження членів Лічильної комісії поширити на наступні Загальні збори акціонерів Товариства.
      3. Передбачити можливість (за рішенням Наглядової ради) передачі за договором повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію та затвердити умови такого договору.
Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій.

      2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
      З виступом та пропозицією з питань проведення Загальних зборів виступив Желевський С.М., який довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.
      На голосування по першій частині другого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:
      1. Взяти до відома Рішення Наглядової ради Товариства від 01 квітня 2016 року про призначення робочих органів Загальних зборів від 11 квітня 2016 року:
      голови загальних зборів - Некрасова Д.А.;
      секретаря – Левченко О.В.
      Підсумки голосування по першій частині другого питання порядку денного:
      Прийняло участь у голосуванні 796 000 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).
      Голосували: “ЗА” – 796 000 голосів, або 100% голосуючих;
                              “Проти” – немає;
                              “Утримались” – немає;
      Рішення прийнято.
      Протокол лічильної комісії додається.
      На голосування по другій частині другого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:
      2. Обрати редакційну комісію загальних зборів у складі:
      Некрасов Д.А. – голова комісії;
      Желевський С.М. – член комісії.
      Підсумки голосування по другій частині другого питання порядку денного:
      Прийняло участь у голосуванні 796 000 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).
      Голосували: “ЗА” – 796 000 голосів, або 100% голосуючих;
                              “Проти” – немає;
                              “Утримались” – немає;
      Рішення прийнято.
      Протокол лічильної комісії додається.
      На голосування по третій частині другого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:
      3. Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів 11 квітня 2016 року:
          - Для доповіді Голови Правління по 3-му питанню порядку денного - до 20 хв.
          - Для доповіді Голови Наглядової ради по 4-му питанню порядку денного - до 10 хв.
          - Для доповіді по всім іншим питанням порядку денного - до 5 хв.
          - Для відповідей на запитання - до 5 хв.
          - Для виступів акціонерів і їхніх представників після кожної доповіді – до 5 хв.
      Всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій.
      Один акціонер (представник акціонера) має право на один виступ по кожному з питань порядку денного.
      Підсумки голосування по третій частині другого питання порядку денного:
      Прийняло участь у голосуванні 796 000 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).
      Голосували: “ЗА” – 796 000 голосів, або 100% голосуючих;
                              “Проти” – немає;
                              “Утримались” – немає;
      Рішення прийнято.
      Протокол лічильної комісії додається.
      Таким чином, по другому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:
      1. Взяти до відома Рішення Наглядової ради Товариства від 01 квітня 2016 року про призначення робочих органів Загальних зборів від 11 квітня 2016 року:
      голови загальних зборів - Некрасова Д.А.;
      секретаря – Левченко О.В.
      2. Обрати редакційну комісію загальних зборів у складі:
      Некрасов Д.А. – голова комісії;
      Желевський С.М. – член комісії.
      3. Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів 11 квітня 2016 року:
          - Для доповіді Голови Правління по 3-му питанню порядку денного - до 20 хв.
          - Для доповіді Голови Наглядової ради по 4-му питанню порядку денного - до 10 хв.
          - Для доповіді по всім іншим питанням порядку денного - до 5 хв.
          - Для відповідей на запитання - до 5 хв.
          - Для виступів акціонерів і їхніх представників після кожної доповіді – до 5 хв.
      Всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій.
      Один акціонер (представник акціонера) має право на один виступ по кожному з питань порядку денного.
Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій.

      3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.
      Звіт Правління за 2015-й рік доповів акціонерам та їх представникам Голова Правління Желевський С.М.
Він, зокрема, зазначив:
      «У 2015 році проведено 12 засідань Правління. На них розглянуто 26 питань. Темами для обговорення на засіданнях Правління були перебіги подій у економіці, обсяги виробництва продукції, ціни реалізації продукції, будівництві, планування інвестиційних проектів, управління доходною та витратною частиною товариства та доведення цих питань до відома Наглядової ради.


      У 2015 році ПрАТ «Бориспільським автозаводом» виготовлено всього 15 одиниць готової продукції.
Реалізовано в 2015 році 88 одиниць транспорту : 83 автобуси, 5 вантажівок.
      Основні результати фінансово – господарської діяльності в 2015 році:
      - чистий дохід від реалізації склав 87 881 тис. грн.;
      - валовий прибуток склав 51 292 тис. грн..
      Найбільшу питому вагу в собівартості реалізованих транспортних засобів займають: матеріальні витрати; заробітна плата; транспортно – заготівельні витрати та загальновиробничі витрати.
      Чистий фінансовий результат, згідно даних бухгалтерського обліку складає - прибуток в сумі 16 472,0 тис. грн.
      Внаслідок недостатньої кількості власних обігових коштів підприємство використовувало кредитні кошт банку АТ «Укрексімбанк».
      Станом на 31.12.2015 р. заборгованість по кредитах склала 96 377,0 тис. грн., по відсотках 34 104,41 тис. грн.
      Товариству постійно доводиться підтримувати комунікаційні мережі, основні засоби, прилеглу територію, будівлі, споруди, транспортні засоби у належному стані. Для цього було розроблено, чітко сплановано технічну політику товариства та сфокусовано розподіл прибутку.
      Метою здійснення технічної політики в цілому є забезпечення життєдіяльності підприємства на належному рівні у відповідності до сучасних вимог.
      Основною складовою частиною є виконання планово-попереджувальних ремонтів та технічне обслуговування обладнання, інженерних комунікацій, вантажно-розвантажувальної техніки, систем сигналізації та протипожежного захисту, будівель та споруд.
      В цьому напрямку у 2015 році, під час проведення вищевказаних робіт, одночасно проводилась реконструкція та модернізація.
      Власними силами було виконано значні об’єми ремонтних робіт.
      Основними споживачами продукції ПрАТ «БАЗ» в 2015 році являються юридичні особи різних форм власності: приватні підприємства, приватні перевізники, комунальні підприємства, Військова частина 3078 Національної Гвардії України.
      Система збуту ПрАТ «Бориспільський автозавод» з моменту запуску виробництва будувалась на розвитку дилерської мережі, основними клієнтам Товариства є саме дилери, розгалужена мережа яких по всій території України налічує близько 70 організацій.
      На підприємстві діють внутрішні аудити та системи екологічного менеджменту.
      Основними заходами стимулювання ринку є реклама в ЗМІ, участь у виставкових заходах, проведення дилерських конференцій.
      На підприємстві не було аварій, нещасних випадків в звітному періоді. Для попередження нещасних випадків проводяться навчання з охорони праці та екології, контроль по охороні праці та екології.
      Була перевірка Управлінням праці та соціального захисту населення Бориспільської райдержадміністрації, яка не зафіксувала випадків порушень, згідно вимог чинного екологічного та трудового законодавства.
      ПрАТ «БАЗ» суворо дотримується вимог законодавства, щодо впливу на навколишнє середовище. Отримали дозволи та ліміти на розміщення відходів на 2015 рік.
      Отримали декларацію відповідності МТБ роботодавця, згідно вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.
      З метою ефективного використання енергії в 2015 році на підприємстві проведено комплекс робіт по підвищенню ефективності використання енергії.»
      Підводячи підсумки діяльності Товариства в 2015 році, Голова правління відзначив, що Правління і трудовий колектив робили і будуть робити усе для покращення фінансового стану і освоєння випуску нових видів продукції, які зможуть забезпечити прибуткову діяльність та стабільний розвиток підприємства в майбутньому».
      На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      1. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік. – взяти до відома.
      Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного:
      Прийняло участь у голосуванні 796 000 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).
      Голосували: “ЗА” – 796 000 голосів, або 100% голосуючих;
                              “Проти” – немає;
                              “Утримались” – немає;
      Рішення прийнято.
      Протокол лічильної комісії додається.
      Таким чином, по третьому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:
      1. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік. – взяти до відома.
Рішення прийнято 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій.

      4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
      Звіт Наглядової ради за 2015-й рік доповів акціонерам та їх представникам Голова Наглядової ради Бутко В.І.
      Він, зокрема, відзначив:
      «Протягом звітного періоду, Наглядова рада проводила свою діяльність, як орган, який, відповідно до Статуту Товариства, здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу та захист прав акціонерів.
      Протягом 2015-го року, Наглядова рада систематично проводила свої засідання та в межах своєї компетенції приймала рішення із всіх актуальних питань діяльності Товариства.
      Наглядовою радою в звітному періоді були прийняті рішення, значущі для подальшої діяльності нашого Товариства.
      Так, за безпосередньої участі Голови та Секретаря Наглядової ради, були визначені питання порядку денного чергових річних загальних зборів акціонерів, була організована і в даний час активно проводиться робота щодо виконання рішень вищого органу Товариства.
      Щоквартально Наглядова рада приймала рішення за наслідками Звіту Правління Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у звітному періоді.
      Слід наголосити, що фінансова криза ще не закінчилася і має величезний вплив на діяльність нашого Товариства. Незважаючи на це, Наглядова рада, як орган, який представляє акціонерів, у звітному періоді робила все, щоб забезпечити нормальну діяльність Товариства. Так, окрім наведених вище питань, Наглядовою радою, в установленому порядку, проводилось погодження укладення Правлінням Договорів, необхідних для використання в фінансово-господарській діяльності.
Враховуючи наведене, пропоную Загальним зборам визнати роботу Наглядової ради за звітний період задовільною та затвердити усі її рішення».
      Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.
      На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік – взяти до відома.
      Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного:
      Прийняло участь у голосуванні 796 000 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).
      Голосували: “ЗА” – 796 000 голосів, або 100% голосуючих;
                              “Проти” – немає;
                              “Утримались” – немає;
      Рішення прийнято.
      Протокол лічильної комісії додається.
      Таким чином, по четвертому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:
      1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік – взяти до відома.
Рішення прийнято 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій.

      5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
      Звіт Ревізійної комісії за 2015-й рік доповів акціонерам та їх представникам Некрасов Д.А.
      Він, зокрема, відзначив:
      «Ревізійною комісією проведена перевірка виробничо-фінансової діяльності ПрАТ «Бориспільський автозавод» за 2015-й рік (з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року) на предмет достовірності, повноти і відповідності статей балансу встановленим нормативам та вимогам чинного законодавства.
      Бухгалтерський облік на підприємстві в 2015 році вівся у відповідності зі ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-14 від 16.07.1999 р. зі змінами та доповненнями.
      Відповідно до ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року, на підприємстві проведена інвентаризація основних засобів, ТМЦ.
      На протязі 2015 року державними органами управління на підприємстві проведено 7 перевірок, по результатах яких складені відповідні акти.
      Суттєвих порушень, а також зловживань посадовими особами в звітному періоді не виявлено».
      Висновки Ревізійної комісії Товариства щодо річного звіту та балансу:
      «Підтвердити достовірність, повноту і відповідність статей балансу встановленим нормативам та вимогам діючого законодавства.
      Фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ «Бориспільський автозавод» станом на 31 грудня 2015 року, та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
      Рекомендувати черговим річним Загальним зборам акціонерів Товариства затвердити річний звіт, баланс та інші форми бухгалтерської звітності за 2015-й рік».
      Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.
      На голосування по п’ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік – взяти до відома.
      Підсумки голосування по п’ятому питанню порядку денного:
      Прийняло участь у голосуванні 796 000 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).
      Голосували: “ЗА” – 796 000 голосів, або 100% голосуючих;
                              “Проти” – немає;
                              “Утримались” – немає;
      Рішення прийнято.
      Протокол лічильної комісії додається.
      Таким чином, по п’ятому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:
      1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік – взяти до відома.
Рішення прийнято 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій.

      6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
      Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.
      На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      1. Затвердити звіти Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства за 2015-й рік.
      2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2015-й рік задовільною.
      3. Затвердити висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 -й рік.
      Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного:
      Прийняло участь у голосуванні 796 000 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).
      Голосували: “ЗА” – 796 000 голосів, або 100% голосуючих;
                              “Проти” – немає;
                              “Утримались” – немає;
      Рішення прийнято.
      Протокол лічильної комісії додається.
      Таким чином, по шостому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:
      1. Затвердити звіти Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства за 2015-й рік.
      2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2015-й рік задовільною.
      3. Затвердити висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 -й рік.
Рішення прийнято 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій.

      7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
      Желевський С.М. доповів акціонерам та їх представникам основні дані річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
      Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.
      На голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      1. Затвердити річний звіт, баланс та інші форми бухгалтерської звітності Товариства за 2015-й рік.
      Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного:
      Прийняло участь у голосуванні 796 000 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).
      Голосували: “ЗА” – 796 000 голосів, або 100% голосуючих;
                               “Проти” – немає;
                               “Утримались” – немає;
      Рішення прийнято.
      Протокол лічильної комісії додається.
      Таким чином, по сьомому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:
      1. Затвердити річний звіт, баланс та інші форми бухгалтерської звітності Товариства за 2015-й рік.
Рішення прийнято 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій.

      8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
      Желевський С.М. доповів акціонерам та їх представникам проект розподілу прибутку і збитків за 2015 рік. Він, зокрема, зазначив:
      «Протягом 2015 року підприємство працювало в надзвичайно складних економічних умовах. Незважаючи на це, підприємство отримало прибуток в розмірі 16 472 тис. гривень.
      У зв’язку зі значним розміром збитків, отриманих в минулих роках, що становлять 143 144 тис. гривень, пропоную отриманий прибуток за 2015 рік направити на погашення збитків попередніх періодів»
      Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.
      На голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      1. Отриманий за 2015 рік прибуток, направити в повному обсязі на покриття збитків попередніх періодів.
      2. Визначити планові нормативи розподілу прибутку на 2016-й рік; у разі отримання прибутку, направити його в повному обсязі на розвиток Товариства та покриття збитків попередніх періодів.
      Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного:
      Прийняло участь у голосуванні 796 000 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).
      Голосували: “ЗА” – 796 000 голосів, або 100% голосуючих;
                              “Проти” – немає;
                               “Утримались” – немає;
      Рішення прийнято.
      Протокол лічильної комісії додається.
      Таким чином, по восьмому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:
      1. Отриманий за 2015 рік прибуток, направити в повному обсязі на покриття збитків попередніх періодів.
      2. Визначити планові нормативи розподілу прибутку на 2016-й рік; у разі отримання прибутку, направити його в повному обсязі на розвиток Товариства та покриття збитків попередніх періодів.
Рішення прийнято 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій.

      9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016-й рік.
      Желевський С.М. доповів акціонерам та їх представникам проект основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
      Зокрема, він зазначив:
      «Діяльність підприємства у 2016 р. планується в таких напрямках:
      1) Виробництво вантажних автомобілів і навісного обладнання до них.
      2) Пошук шасі (для вантажівок та автобусів) екологічного стандарту Євро-5, сертифікація транспортних засобів.
      3) Освоєння нових видів діяльності (зокрема: реновація автобусів)».
      Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.
      На голосування по дев’ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016-й рік.
      Підсумки голосування по дев’ятому питанню порядку денного:
      Прийняло участь у голосуванні 796 000 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).
      Голосували: “ЗА” – 796 000 голосів, або 100% голосуючих;
                              “Проти” – немає;
                              “Утримались” – немає;
      Рішення прийнято.
      Протокол лічильної комісії додається.
      Таким чином, по дев’ятому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:
      1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016-й рік.
Рішення прийнято 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій.

      10. Затвердження рішень Наглядової ради.
      Про рішення, прийняті Наглядовою радою за 2015-й рік доповів акціонерам та їх представникам Голова Наглядової ради Товариства Бутко В.І.
      Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.
      На голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      1. Затвердити всі рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства в звітному періоді та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.
      Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного:
      Прийняло участь у голосуванні 796 000 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).
      Голосували: “ЗА” – 796 000 голосів, або 100% голосуючих;
                              “Проти” – немає;
                              “Утримались” – немає;
      Рішення прийнято.
      Протокол лічильної комісії додається.
      Таким чином, по десятому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:
      1. Затвердити всі рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства в звітному періоді та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.
Рішення прийнято 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій.

      11. Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.
      Желевський С.М. доповів акціонерам та їх представникам, що пропозицій із даного питання порядку денного до Товариства не надходило.
      На голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      1. Питання залишити без розгляду.
      Підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного:
      Прийняло участь у голосуванні 796 000 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).
      Голосували: “ЗА” – 796 000 голосів, або 100% голосуючих;
                              “Проти” – немає;
                              “Утримались” – немає;
      Рішення прийнято.
      Протокол лічильної комісії додається.
      Таким чином, по одинадцятому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:
      1. Питання залишити без розгляду.
Рішення прийнято 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій.

      12. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов’язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.
      Желевський С.М. доповів акціонерам та їх представникам, що пропозицій із даного питання порядку денного до Товариства не надходило.
      Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.
      На голосування по дванадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      1. Питання залишити без розгляду.
      Підсумки голосування по дванадцятому питанню порядку денного:
      Прийняло участь у голосуванні 796 000 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).
      Голосували: “ЗА” – 796 000 голосів, або 100% голосуючих;
                              “Проти” – немає;
                              “Утримались” – немає;
      Рішення прийнято.
      Протокол лічильної комісії додається.
      Таким чином, по дванадцятому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:
      1. Питання залишити без розгляду.
Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій.

      13. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.
      Желевський С.М. доповів акціонерам та їх представникам, що пропозицій із даного питання порядку денного до Товариства не надходило.
      Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.
      На голосування по тринадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      1. Питання залишити без розгляду.
      Підсумки голосування по тринадцятому питанню порядку денного:
      Прийняло участь у голосуванні 796 000 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).
      Голосували: “ЗА” – 796 000 голосів, або 100% голосуючих;
                              “Проти” – немає;
                              “Утримались” – немає;
      Рішення прийнято.
      Протокол лічильної комісії додається.

      Таким чином, по тринадцятому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:
      1. Питання залишити без розгляду.
Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій.

      14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
      Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.
      На голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      1. Припинити достроково повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД»:
      1) Акціонерне товариство «Bodmin AG»;
      2) ТОВ «КИРАЙН» (код ЄДРПОУ 34821138);
      3) ТОВ «ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР «ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 34618954).
      Підсумки голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного:
      Прийняло участь у голосуванні 796 000 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).
      Голосували: “ЗА” – 796 000 голосів, або 100% голосуючих;
                              “Проти” – немає;
                              “Утримались” – немає;
      Рішення прийнято.
      Протокол лічильної комісії додається.
      Таким чином, по чотирнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:
      1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД»:
      1) Акціонерне товариство «Bodmin AG»;
      2) ТОВ «КИРАЙН» (код ЄДРПОУ 34821138);
      3) ТОВ «ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР «ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 34618954).
Рішення прийнято 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій.

      15. Обрання членів Наглядової ради.
      Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.
      На голосування по п’ятнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      1. Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД» представників акціонерів:
      1) Швотцера Петера (представника Акціонерного товариства «Бодмін АГ» («Bodmin AG»));
      2) Бутка Володимира Івановича (представника ТОВ «КИРАЙН» (код ЄДРПОУ 34821138));
      3) Левченко Олену Володимирівну (представника ТОВ «ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР «ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 34618954)).
      Підсумки голосування по п’ятнадцятому питанню порядку денного:
      Прийняло участь у голосуванні 796 000 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).
      Голосували: “ЗА” – 796 000 голосів, або 100% голосуючих;
                             “Проти” – немає;
                             “Утримались” – немає;
      Рішення прийнято.
      Протокол лічильної комісії додається.
      Таким чином, по п’ятнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:
      1. Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД» представників акціонерів:
      1) Швотцера Петера (представника Акціонерного товариства «Бодмін АГ» («Bodmin AG»));
      2) Бутка Володимира Івановича (представника ТОВ «КИРАЙН» (код ЄДРПОУ 34821138));
      3) Левченко Олену Володимирівну (представника ТОВ «ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР «ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 34618954)).
Рішення прийнято 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій.

      16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
      Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.
      На голосування по шістнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      1. Встановити, що: на вимогу Акціонера, Представник зобов’язаний перед засіданнями Наглядової ради Товариства звертатися до Акціонера для одержання (в разі, коли Акціонер вважатиме це за доцільне) письмових (окремих) доручень для голосування з питань порядку денного.
      В разі отримання таких доручень Представник зобов’язаний суворо дотримуватись вимог, зазначених в них.
      В разі, коли Представник, при наявності письмового (окремого) доручення, проголосує з питання порядку денного інакше, ніж визначено в цьому дорученні, його голосування вважається недійсним, а голос не може бути врахованим під час підрахунку голосів.
      2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановити, що ці договори є безоплатними.
      3. Обрати Желевського Сергія Михайловича особою, яка уповноважується на підписання від імені товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
      Підсумки голосування по шістнадцятому питанню порядку денного:
      Прийняло участь у голосуванні 796 000 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).
      Голосували: “ЗА” – 796 000 голосів, або 100% голосуючих;
                              “Проти” – немає;
                              “Утримались” – немає;
      Рішення прийнято.
      Протокол лічильної комісії додається.
      Таким чином, по шістнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:
      1. Встановити, що: на вимогу Акціонера, Представник зобов’язаний перед засіданнями Наглядової ради Товариства звертатися до Акціонера для одержання (в разі, коли Акціонер вважатиме це за доцільне) письмових (окремих) доручень для голосування з питань порядку денного.
      В разі отримання таких доручень Представник зобов’язаний суворо дотримуватись вимог, зазначених в них.
      В разі, коли Представник, при наявності письмового (окремого) доручення, проголосує з питання порядку денного інакше, ніж визначено в цьому дорученні, його голосування вважається недійсним, а голос не може бути врахованим під час підрахунку голосів.
      2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановити, що ці договори є безоплатними.
      3. Обрати Желевського Сергія Михайловича особою, яка уповноважується на підписання від імені товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
Рішення прийнято 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій.


      17. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
      Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.
      На голосування по сімнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      1. Питання залишити без розгляду.
      Підсумки голосування по сімнадцятому питанню порядку денного:
      Прийняло участь у голосуванні 796 000 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).
      Голосували: “ЗА” – 796 000 голосів, або 100% голосуючих;
                              “Проти” – немає;
                              “Утримались” – немає;
      Рішення прийнято.
      Протокол лічильної комісії додається.
      Таким чином, по сімнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:
      1. Питання залишити без розгляду.
Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій.


      18. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
      Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.
      На голосування по вісімнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      1. Питання залишити без розгляду.
      Підсумки голосування по вісімнадцятому питанню порядку денного:
      Прийняло участь у голосуванні 796 000 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).
      Голосували: “ЗА” – 796 000 голосів, або 100% голосуючих;
                             “Проти” – немає;
                             “Утримались” – немає;
      Рішення прийнято.
      Протокол лічильної комісії додається.
      Таким чином, по вісімнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:
      1. Питання залишити без розгляду.
Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій.


      19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
      Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.
      На голосування по дев’ятнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      1. Питання залишити без розгляду.
      Підсумки голосування по дев’ятнадцятому питанню порядку денного:
      Прийняло участь у голосуванні 796 000 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).
      Голосували: “ЗА” – 796 000 голосів, або 100% голосуючих;
                              “Проти” – немає;
                              “Утримались” – немає;
      Рішення прийнято.
      Протокол лічильної комісії додається.
      Таким чином, по дев’ятнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:
      1. Питання залишити без розгляду.
Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій.


      20. Прийняття рішення про дату набрання чинності окремими рішеннями річних Загальних зборів Товариства.
      Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.
      На голосування по двадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      1. Питання залишити без розгляду.
      Підсумки голосування по двадцятому питанню порядку денного:
      Прийняло участь у голосуванні 796 000 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).
      Голосували: “ЗА” – 796 000 голосів, або 100% голосуючих;
                              “Проти” – немає;
                              “Утримались” – немає;
      Рішення прийнято.
      Протокол лічильної комісії додається.
      Таким чином, по двадцятому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:
      1. Питання залишити без розгляду.
Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій.


      21. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
      Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.
      На голосування по двадцять першому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      1. Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, предметом яких може бути майно або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства для залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті на загальну суму у еквіваленті до 300 000 000, 00 (триста мільйонів) грн., 00 коп.
      2. Надати повноваження щодо підписання значних правочинів Голові Правління Товариства, за умови їх обов’язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства.
      Підсумки голосування по двадцять першому питанню порядку денного:
      Прийняло участь у голосуванні 796 000 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).
      Голосували: “ЗА” – 796 000 голосів, або 100% голосуючих;
                              “Проти” – немає;
                              “Утримались” – немає;
      Рішення прийнято.
      Протокол лічильної комісії додається.
      Таким чином, по двадцять першому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:
      1. Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, предметом яких може бути майно або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства для залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті на загальну суму у еквіваленті до 300 000 000, 00 (триста мільйонів) грн., 00 коп.
      2. Надати повноваження щодо підписання правочинів голові Правління Товариства за умови їх обов’язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства.
Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій.


      22. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
      Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.
      На голосування по двадцять другому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      1. Попереднє надати згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
      Підсумки голосування по двадцять другому питанню порядку денного:
      Прийняло участь у голосуванні 796 000 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).
      Голосували: “ЗА” – 796 000 голосів, або 100% голосуючих;
                              “Проти” – немає;
                              “Утримались” – немає;
      Рішення прийнято.
      Протокол лічильної комісії додається.
      Таким чином, по двадцять другому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:
      1. Попереднє надати згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
Рішення прийнято 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 796 000 шт. акцій.

      Зауважень, прохань щодо виступів, додаткових пропозицій по роботі Загальних зборів акціонерів від присутніх не надійшло.
Порядок денний вичерпано.
Збори оголошено закритими.Голова Зборів                                                                                                             Д.А. Некрасов


Секретар Зборів                                                                                                         О.В. Левченко


Голова Правління Товариства                                                                                    С.М. Желевський 
Читайте также:
Опубликовано - 29.04.2019 08:42 (713 раз(а) прочитано)
Опубликовано - 15.04.2019 14:30 (554 раз(а) прочитано)