Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

2539 раз(а) прочитано
Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння
 
 
 
Желевський Сергiй Михайлович
(посада)
 
(підпис)
 
(прізвище та ініціали керівника)
М.П.
03.05.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
     ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма
     Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
     31936646
4. Місцезнаходження
     Київська, Бориспiльський район, 08322, село Пролiски, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок 4
5. Міжміський код, телефон та факс
     (044)597-20-03 (044)597-20-03
6. Електронна поштова адреса
     office@baz.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
03.05.2017
 
(дата)
 
2. Річна інформація опублікована у
"Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 81
 
28.04.2017
 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
 
(дата)
 
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
http://baz.ua/uk/verkhnee-menyu-novosti-ogoloshennya
в мережі Інтернет
03.05.2017
 
(адреса сторінки)
 
(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
 
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
 
5. Інформація про рейтингове агентство
 
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
 
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
 
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
X
10. Інформація про дивіденди
 
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
 
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
X
2) інформація про облігації емітента
 
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
 
4) інформація про похідні цінні папери
 
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
 
13. Опис бізнесу
 
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3) інформація про зобов'язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
 
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
 
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
 
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
 
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
 
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
17. Інформація про стан корпоративного управління
X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
 
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
 
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
 
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
 
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
 
23. Основні відомості про ФОН
 
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
 
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
 
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
 
27. Правила ФОН
 
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
 
30. Річна фінансова звітність
X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
 
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
 
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
 
34. Примітки
-Товариство не має лiцензiй. - Товариство немає посади корпоративного секретаря. - Iнформацiї про рейтингове агество немає у зв'язку з тим, що емiтент рейтингову оцiнку не проводив i до рейтингового агенства не звертався. - Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти – акцiонернi товариства. - Товариство облiгацiї та iншi цiннi папери не випускало. - Товариство викуп та продаж ранiше викуплених товариством власних акцiй протягом звiтного перiоду не проводило. - Товариство боргових та iпотечних цiнних паперiв не випускало. - Пiдприємство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. - Процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї та iншi цiннi папери, (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) пiдприємство не випускало. - Iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН пiдприємство не випускало. - Товариство зобов'язань за облiгацiями не має. - Товариство зобов'язань за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не має, iпотечнi цiннi папери не випускало. - Товариство у звiтному роцi дивiденди не нараховувало та не сплачувало. - Засновникiв емiтента - фiзичних осiб немає. - Фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента, немає. - Iнформацiї про iпотечнi цiннi папери - немає. - Iнформацiя про ФОН та пов'язана з ними iнформацiя в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску сертифiкатiв ФОН. - Товариство не складає звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв. - Звiт про стан об'єкта нерухомостi в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. - Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не подається, у зв' язку з тим, що Товариство займається видами дiяльностi, якi не не класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. -Iнформацiї про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiї про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та Iнформацiї про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - за звiтнiй перiод з дати набрання чинностi рiшення НКЦПФР №410 - немає. - Товариство не є фiнансовою установою. - В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає вiдсутнiсть запису, то у разi, якщо подiя не вiдбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовiрною для таких подiй, а саме: 01.01.1900. Незаповненнi графи звiту емiтента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свiдчать про вiдсутнiсть подiї. - Посадовi особи не володiють акцiями товариства.
 

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
     ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
     АОО №2090696
3. Дата проведення державної реєстрації
     30.04.2002
4. Територія (область)
     Київська
5. Статутний капітал (грн)
     1990000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
     0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
     0
8. Середня кількість працівників (осіб)
     100
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
     29.10 Виробництво автотранспортних засобiв
     29.20 Виробництво кузовiв для автотранспортних засобiв, причепiв i напiвпричепiв
     45.20 Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв
10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
     ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк України"
2) МФО банку
     322313
3) поточний рахунок
     26008010036870
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
     Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "Траст-капiтал"
5) МФО банку
     380106
6) поточний рахунок
     26001278
13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1) найменування
     Чернiгiвська фiлiя Приватного акцiонерного товариства "Бориспiльський автомобiльнiй завод"
2) організаційно-правова форма
     600
3) код за ЄДРПОУ
     40400878
4) місцезнаходження
     14007, м. Чернiгiв, пр.-т Миру, буд. 312
5) опис
     З метою оптимiзацiї виробничих процесiв з виготовлення деталей та кузовiв автотранспортних засобiв ПрАТ баз створений вiдокремлений пiдроздiл у м. Чернiгiв.

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бутко Володимир Iванович, Представник ТОВ "Кирайн"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Вища: Донецький полiтехнiчний iнститут.
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Кирайн», директор. З 2014 року був представником акцiонерiв - Акцiонерного товариства "Bodmin AG" i ТОВ «Кирайн».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.04.2016 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи (рокiв) - 36 Попереднi посади: ТОВ «Кирайн», директор. З 2014 року був представником акцiонерiв - Акцiонерного товариства "Bodmin AG" i ТОВ «Кирайн». Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Статутом та Положенням про Наглядову раду. Приймає участь у вирiшеннi питань, якi вiдносяться до виключної компетенцiї Наглядової ради: 1. Здiйснення контролю та регулювання дiяльностi Правлiння Товариства, а також контролю за виконанням рiшень Загальних зборiв. 2. Затвердження планiв дiяльностi Товариства та звiтiв про їх виконання. 3. Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Товариства до його оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам, а також проекту порядку розподiлу прибутку. 4. Затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства. 5. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них. 6. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України. 7. Призначення голови Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою). 8. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Погодження, за поданням Правлiння Товариства i надання для затвердження Загальними зборами умов випуску (емiсiї) та розповсюдження акцiй Товариства. 9. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 10. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. 11. Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами. 12. Прийняття рiшення про використання резервного капiталу та iнших фондiв Товариства та дочiрнiх пiдприємств. 13. Затвердження ринкової вартостi майна Товариства (у тому числi акцiй Товариства) у випадках, передбачених чинним законодавством України. 14. Обрання та припинення повноважень Голови Правлiння i членiв Правлiння. 15. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою Правлiння та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до цих контрактiв, встановлення порядку, умов та розмiру їх винагороди. 16. Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй, представництва та вiддiлень, а також здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення цих ревiзiй та перевiрок. 17. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень, в тому числi - у випадку систематичного (або одноразового грубого) невиконання ним рiшень Загальних зборiв або Наглядової ради, прийнятих вiдповiдно до компетенцiї цих органiв, а також з iнших пiдстав, передбачених Статутом, умовами контракту та чинним законодавством України. 18. Прийняття рiшення про обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння. 19. Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння як колегiального органу. 20. Прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови Правлiння та членiв Правлiння, в тому числi до майнової вiдповiдальностi; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi iнших посадових осiб Товариства. 21. Затвердження органiзацiйної структури Товариства. 22. Прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв i положень та внесення змiн до них. Погодження поданих Правлiнням пропозицiй про призначення, звiльнення та притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв. Визначення умов оплати їх працi. 23. Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або iншого договору з Корпоративним секретарем. 24. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України. 25. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 26. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України. 27. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах, вiдповiдно до закону. 28. Вирiшення питань про участь Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств у створеннi господарських об'єднань, про участь у промислово-фiнансових групах, заснування iнших юридичних осiб та виходу з таких юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства України; надання майна Товариства для використання ними на правi власностi, правi господарського вiдання чи правi оперативного управлiння, або на основi iнших форм правового режиму майна, передбачених чинним законодавством, визначення виду та розмiру вкладiв, та порядку їх внесення до статутних (складених) капiталiв та надання повноважень Головi Правлiння на здiйснення вiдповiдних повноважень вiд iменi Товариства окрiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України. Надання повноваження Головi Правлiння або представнику Товариства на участь вiд iменi Товариства в роботi органiв управлiння iнших господарських товариств та голосування з питань вiдчуження належних їм активiв. 29. Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй).Лiмiти (граничнi суми) щодо вчинення правочинiв Товариства встановлюються Наглядовою радою на пiдставi вiдповiдного рiшення. Про дотримання лiмiтiв вчинення правочинiв Правлiння Товариства щомiсячно, якщо iнше не передбачено вiдповiдним рiшенням Наглядової ради, звiтує визначеному Наглядовою радою уповноваженому органу або уповноваженiй особi. Встановленi лiмiти правочинiв за потребою але не рiдше нiж один раз на мiсяць, переглядатимуться Наглядовою радою на пiдставi подання Правлiння Товариства, якщо iнше не передбачено вiдповiдним рiшенням Наглядової ради. 30. Прийняття рiшення про: - вчинення значних правочинiв , якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом такого правочину (чи декiлькох взаємопов'язаних правочинiв, у тому числi застава, порука, гарантiя, крiм правочину з розмiщення Товариством власних акцiй), становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства - здiйснює вiдповiднi дiї щодо забезпечення виконання рiшень Наглядової ради та/або Зборiв акцiонерiв щодо вiдчуження в будь-який спосiб цiлiсного майнового комплексу або основних засобiв та iнших необоротних активiв Товариства, передачу їх в оренду, лiзинг, заставу, управлiння; - вчинення правочинiв поруки, гарантiї, застави, iпотеки, щодо залучення кредитних ресурсiв, iнвестицiй, надання та отримання позик, купiвлi та продажу нерухомого майна незалежно вiд суми правочину та iнших цивiльно-правових угод, господарських операцiй, розмiр яких перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень. - надання повноваження Головi Правлiння на здiйснення вiд iменi Товариства вказаних вище правочинiв, цивiльно-правових угод та господарських операцiй. 31. Прийняття рiшення про вчинення будь-яких iнших правочинiв, щодо яких виникла заiнтересованiсть. 32. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 33. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства (у тому числi, акцiй Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 34. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору. 35. Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону. 36. Розгляд щоквартальних та рiчних звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, рiчних бюджетiв, бiзнес-планiв, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень. 37. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством України, Статутом Товариства, та Положенням про Наглядову раду, або переданi на вирiшення Наглядовiй радi за рiшенням Загальних зборiв. 38. Визначення умов цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з посадовими особами та членами органiв Товариства (крiм випадкiв, коли цi повноваження вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв), визначення особи та надання повноважень на їх пiдписання вiд iменi Товариства або розiрвання. 39. Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає (але не обмежується) призначення Контролерiв за окремими напрямами дiяльностi (внутрiшнiх аудиторiв), виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства, Контролерами (службою внутрiшнього аудиту) та зовнiшнiм аудитором. 40. Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Товариства, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, Контролерами зовнiшнiх експертiв та аудиторiв, стороннiх спецiалiстiв на оплатнiй основi, а також визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi таких стороннiх спецiалiстiв. 41. Затвердження та регулярний перегляд повного перелiку пов'язаних осiб вiдповiдно до актiв внутрiшнього регулювання Товариства. 42. Розгляд конфлiктних ситуацiй мiж адмiнiстрацiєю (Правлiнням) та трудовим колективом. В звiтному роцi винагорода посадовiй особi не нараховувалась та не виплачувалась, в т.ч. i у натуральнiй формi. Голова Наглядової ради був обраний згiдно рiшення Загальних зборiв (Протокол вiд 11.04.2016 р.).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петер Швотцер Герберт, Представник Акцiонерного товариства BODMIN AG
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н
4) рік народження**
1940
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 2014 року був представником акцiонера – Акцiонерного товариства BODMIN AG
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.04.2016 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних Загальний стаж роботи (рокiв) - 44 Попереднi посади: З 2014 року був представником акцiонера – Акцiонерного товариства BODMIN AG Приймає участь у вирiшеннi питань, якi вiдносяться до виключної компетенцiї Наглядової ради: 1. Здiйснення контролю та регулювання дiяльностi Правлiння Товариства, а також контролю за виконанням рiшень Загальних зборiв. 2. Затвердження планiв дiяльностi Товариства та звiтiв про їх виконання. 3. Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Товариства до його оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам, а також проекту порядку розподiлу прибутку. 4. Затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства. 5. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них. 6. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України. 7. Призначення голови Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою). 8. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Погодження, за поданням Правлiння Товариства i надання для затвердження Загальними зборами умов випуску (емiсiї) та розповсюдження акцiй Товариства. 9. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 10. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. 11. Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами. 12. Прийняття рiшення про використання резервного капiталу та iнших фондiв Товариства та дочiрнiх пiдприємств. 13. Затвердження ринкової вартостi майна Товариства (у тому числi акцiй Товариства) у випадках, передбачених чинним законодавством України. 14. Обрання та припинення повноважень Голови Правлiння i членiв Правлiння. 15. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою Правлiння та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до цих контрактiв, встановлення порядку, умов та розмiру їх винагороди. 16. Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй, представництва та вiддiлень, а також здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення цих ревiзiй та перевiрок. 17. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень, в тому числi - у випадку систематичного (або одноразового грубого) невиконання ним рiшень Загальних зборiв або Наглядової ради, прийнятих вiдповiдно до компетенцiї цих органiв, а також з iнших пiдстав, передбачених Статутом, умовами контракту та чинним законодавством України. 18. Прийняття рiшення про обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння. 19. Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння як колегiального органу. 20. Прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови Правлiння та членiв Правлiння, в тому числi до майнової вiдповiдальностi; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi iнших посадових осiб Товариства. 21. Затвердження органiзацiйної структури Товариства. 22. Прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв i положень та внесення змiн до них. Погодження поданих Правлiнням пропозицiй про призначення, звiльнення та притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв. Визначення умов оплати їх працi. 23. Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або iншого договору з Корпоративним секретарем. 24. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України. 25. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 26. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України. 27. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах, вiдповiдно до закону. 28. Вирiшення питань про участь Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств у створеннi господарських об'єднань, про участь у промислово-фiнансових групах, заснування iнших юридичних осiб та виходу з таких юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства України; надання майна Товариства для використання ними на правi власностi, правi господарського вiдання чи правi оперативного управлiння, або на основi iнших форм правового режиму майна, передбачених чинним законодавством, визначення виду та розмiру вкладiв, та порядку їх внесення до статутних (складених) капiталiв та надання повноважень Головi Правлiння на здiйснення вiдповiдних повноважень вiд iменi Товариства окрiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України. Надання повноваження Головi Правлiння або представнику Товариства на участь вiд iменi Товариства в роботi органiв управлiння iнших господарських товариств та голосування з питань вiдчуження належних їм активiв. 29. Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй).Лiмiти (граничнi суми) щодо вчинення правочинiв Товариства встановлюються Наглядовою радою на пiдставi вiдповiдного рiшення. Про дотримання лiмiтiв вчинення правочинiв Правлiння Товариства щомiсячно, якщо iнше не передбачено вiдповiдним рiшенням Наглядової ради, звiтує визначеному Наглядовою радою уповноваженому органу або уповноваженiй особi. Встановленi лiмiти правочинiв за потребою але не рiдше нiж один раз на мiсяць, переглядатимуться Наглядовою радою на пiдставi подання Правлiння Товариства, якщо iнше не передбачено вiдповiдним рiшенням Наглядової ради. 30. Прийняття рiшення про: - вчинення значних правочинiв , якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом такого правочину (чи декiлькох взаємопов'язаних правочинiв, у тому числi застава, порука, гарантiя, крiм правочину з розмiщення Товариством власних акцiй), становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства - здiйснює вiдповiднi дiї щодо забезпечення виконання рiшень Наглядової ради та/або Зборiв акцiонерiв щодо вiдчуження в будь-який спосiб цiлiсного майнового комплексу або основних засобiв та iнших необоротних активiв Товариства, передачу їх в оренду, лiзинг, заставу, управлiння; - вчинення правочинiв поруки, гарантiї, застави, iпотеки, щодо залучення кредитних ресурсiв, iнвестицiй, надання та отримання позик, купiвлi та продажу нерухомого майна незалежно вiд суми правочину та iнших цивiльно-правових угод, господарських операцiй, розмiр яких перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень. - надання повноваження Головi Правлiння на здiйснення вiд iменi Товариства вказаних вище правочинiв, цивiльно-правових угод та господарських операцiй. 31. Прийняття рiшення про вчинення будь-яких iнших правочинiв, щодо яких виникла заiнтересованiсть. 32. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 33. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства (у тому числi, акцiй Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 34. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору. 35. Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону. 36. Розгляд щоквартальних та рiчних звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, рiчних бюджетiв, бiзнес-планiв, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень. 37. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством України, Статутом Товариства, та Положенням про Наглядову раду, або переданi на вирiшення Наглядовiй радi за рiшенням Загальних зборiв. 38. Визначення умов цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з посадовими особами та членами органiв Товариства (крiм випадкiв, коли цi повноваження вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв), визначення особи та надання повноважень на їх пiдписання вiд iменi Товариства або розiрвання. 39. Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає (але не обмежується) призначення Контролерiв за окремими напрямами дiяльностi (внутрiшнiх аудиторiв), виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства, Контролерами (службою внутрiшнього аудиту) та зовнiшнiм аудитором. 40. Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Товариства, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, Контролерами зовнiшнiх експертiв та аудиторiв, стороннiх спецiалiстiв на оплатнiй основi, а також визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi таких стороннiх спецiалiстiв. 41. Затвердження та регулярний перегляд повного перелiку пов'язаних осiб вiдповiдно до актiв внутрiшнього регулювання Товариства. 42. Розгляд конфлiктних ситуацiй мiж адмiнiстрацiєю (Правлiнням) та трудовим колективом. В звiтному роцi винагорода посадовiй особi не нараховувалась та не виплачувалась, в т.ч. i у натуральнiй формi. Член Наглядової ради був обраний згiдно рiшення Загальних зборiв (Протокол вiд 11.04.2016 р.)
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Левченко Олена Володимирiвна, Представник ТОВ «Логiстичний центр «ЕТАЛОН»
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища: Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi.
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 2014 року була представником акцiонера – ТОВ «Логiстичний центр «ЕТАЛОН»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.04.2016 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних Загальний стаж роботи (рокiв) - 26 Попереднi посади: З 2014 року була представником акцiонера – ТОВ «Логiстичний центр «ЕТАЛОН» Приймає участь у вирiшеннi питань, якi вiдносяться до виключної компетенцiї Наглядової ради: 1. Здiйснення контролю та регулювання дiяльностi Правлiння Товариства, а також контролю за виконанням рiшень Загальних зборiв. 2. Затвердження планiв дiяльностi Товариства та звiтiв про їх виконання. 3. Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Товариства до його оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам, а також проекту порядку розподiлу прибутку. 4. Затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства. 5. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них. 6. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України. 7. Призначення голови Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою). 8. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Погодження, за поданням Правлiння Товариства i надання для затвердження Загальними зборами умов випуску (емiсiї) та розповсюдження акцiй Товариства. 9. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 10. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. 11. Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами. 12. Прийняття рiшення про використання резервного капiталу та iнших фондiв Товариства та дочiрнiх пiдприємств. 13. Затвердження ринкової вартостi майна Товариства (у тому числi акцiй Товариства) у випадках, передбачених чинним законодавством України. 14. Обрання та припинення повноважень Голови Правлiння i членiв Правлiння. 15. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою Правлiння та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до цих контрактiв, встановлення порядку, умов та розмiру їх винагороди. 16. Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй, представництва та вiддiлень, а також здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення цих ревiзiй та перевiрок. 17. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень, в тому числi - у випадку систематичного (або одноразового грубого) невиконання ним рiшень Загальних зборiв або Наглядової ради, прийнятих вiдповiдно до компетенцiї цих органiв, а також з iнших пiдстав, передбачених Статутом, умовами контракту та чинним законодавством України. 18. Прийняття рiшення про обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння. 19. Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння як колегiального органу. 20. Прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови Правлiння та членiв Правлiння, в тому числi до майнової вiдповiдальностi; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi iнших посадових осiб Товариства. 21. Затвердження органiзацiйної структури Товариства. 22. Прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв i положень та внесення змiн до них. Погодження поданих Правлiнням пропозицiй про призначення, звiльнення та притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв. Визначення умов оплати їх працi. 23. Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або iншого договору з Корпоративним секретарем. 24. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України. 25. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 26. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України. 27. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах, вiдповiдно до закону. 28. Вирiшення питань про участь Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств у створеннi господарських об'єднань, про участь у промислово-фiнансових групах, заснування iнших юридичних осiб та виходу з таких юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства України; надання майна Товариства для використання ними на правi власностi, правi господарського вiдання чи правi оперативного управлiння, або на основi iнших форм правового режиму майна, передбачених чинним законодавством, визначення виду та розмiру вкладiв, та порядку їх внесення до статутних (складених) капiталiв та надання повноважень Головi Правлiння на здiйснення вiдповiдних повноважень вiд iменi Товариства окрiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України. Надання повноваження Головi Правлiння або представнику Товариства на участь вiд iменi Товариства в роботi органiв управлiння iнших господарських товариств та голосування з питань вiдчуження належних їм активiв. 29. Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй).Лiмiти (граничнi суми) щодо вчинення правочинiв Товариства встановлюються Наглядовою радою на пiдставi вiдповiдного рiшення. Про дотримання лiмiтiв вчинення правочинiв Правлiння Товариства щомiсячно, якщо iнше не передбачено вiдповiдним рiшенням Наглядової ради, звiтує визначеному Наглядовою радою уповноваженому органу або уповноваженiй особi. Встановленi лiмiти правочинiв за потребою але не рiдше нiж один раз на мiсяць, переглядатимуться Наглядовою радою на пiдставi подання Правлiння Товариства, якщо iнше не передбачено вiдповiдним рiшенням Наглядової ради. 30. Прийняття рiшення про: - вчинення значних правочинiв , якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом такого правочину (чи декiлькох взаємопов'язаних правочинiв, у тому числi застава, порука, гарантiя, крiм правочину з розмiщення Товариством власних акцiй), становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства - здiйснює вiдповiднi дiї щодо забезпечення виконання рiшень Наглядової ради та/або Зборiв акцiонерiв щодо вiдчуження в будь-який спосiб цiлiсного майнового комплексу або основних засобiв та iнших необоротних активiв Товариства, передачу їх в оренду, лiзинг, заставу, управлiння; - вчинення правочинiв поруки, гарантiї, застави, iпотеки, щодо залучення кредитних ресурсiв, iнвестицiй, надання та отримання позик, купiвлi та продажу нерухомого майна незалежно вiд суми правочину та iнших цивiльно-правових угод, господарських операцiй, розмiр яких перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень. - надання повноваження Головi Правлiння на здiйснення вiд iменi Товариства вказаних вище правочинiв, цивiльно-правових угод та господарських операцiй. 31. Прийняття рiшення про вчинення будь-яких iнших правочинiв, щодо яких виникла заiнтересованiсть. 32. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 33. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства (у тому числi, акцiй Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 34. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору. 35. Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону. 36. Розгляд щоквартальних та рiчних звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, рiчних бюджетiв, бiзнес-планiв, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень. 37. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством України, Статутом Товариства, та Положенням про Наглядову раду, або переданi на вирiшення Наглядовiй радi за рiшенням Загальних зборiв. 38. Визначення умов цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з посадовими особами та членами органiв Товариства (крiм випадкiв, коли цi повноваження вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв), визначення особи та надання повноважень на їх пiдписання вiд iменi Товариства або розiрвання. 39. Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає (але не обмежується) призначення Контролерiв за окремими напрямами дiяльностi (внутрiшнiх аудиторiв), виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства, Контролерами (службою внутрiшнього аудиту) та зовнiшнiм аудитором. 40. Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Товариства, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, Контролерами зовнiшнiх експертiв та аудиторiв, стороннiх спецiалiстiв на оплатнiй основi, а також визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi таких стороннiх спецiалiстiв. 41. Затвердження та регулярний перегляд повного перелiку пов'язаних осiб вiдповiдно до актiв внутрiшнього регулювання Товариства. 42. Розгляд конфлiктних ситуацiй мiж адмiнiстрацiєю (Правлiнням) та трудовим колективом. В звiтному роцi винагорода посадовiй особi не нараховувалась та не виплачувалась, в т.ч. i у натуральнiй формi. Член Наглядової ради був обраний згiдно рiшення Загальних зборiв (Протокол вiд 11.04.2016 р.)
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Недашковський Володимир Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 323685 10.02.1997 Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища - Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Закрите акцiонерне товариство "Бориспiльський автозавод" начальник вiддiлу туристичних автобусiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.01.2009 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 18 Попереднi посади: Закрите акцiонерне товариство "Бориспiльський автозавод" начальник вiддiлу туристичних автобусiв. Повноваження та обов'язки: як Член Правлiння має право: - Отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. - В межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства. - Дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Головою Правлiння. - Вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння. - Iнiцiювати скликання засiдань Правлiння. - Надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння. - Отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння, розмiр якої встановлюється Наглядовою радою. Член Правлiння зобов'язаний: - Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. - Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, актами внутрiшнього регулювання Товариства. - Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. - Особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах. Завчасно повiдомляти Голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини. - Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть. - Дотримуватися встановленої у Товариства iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. - Контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться до компетенцiї окремого члена Правлiння. - Завчасно готуватися до засiдань Правлiння, зокрема, знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо. - Очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. - Своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Члена Правлiння було призначено рiшенням Наглядової ради вiд 15.01.2009 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи -18 рокiв. Перелiк попереднiх посад - iнженер-конструктор; провiдний конструктор; завiдуючий вiддiлом кузовiв; провiдний iнженер-конструктор; начальник вiддiлу туристичних автобусiв. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - Директор департаменту з науково-технiчних питань Корпорацiї "Еталон" вул. Кравченка, буд 17, оф.73, м. Київ.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гусев Вiктор Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВВ 186761 06.01.1998 Ворошиловський РВ УМВС м. Донецька
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор ТОВ "Begemot systems".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2013 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 20 Попереднi посади: Генеральний директор ТОВ "Begemot systems". Повноваження та обов'язки: як член Ревiзiйної комiсiї: - Контролює дотримання Товариством законодавства України; - Розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; - Виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року; - Вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв. В звiтному роцi винагорода посадовiй особi не нараховувалась та не виплачувалась, в т.ч. i у натуральнiй формi. Членом Ревiзiйної комiсiї обрано 19.04.2013 р. Загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи - 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад - гiрничий майстер; директор фiлiї; директор ТОВ. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - Директор департаменту Корпорацiї "Еталон", м.Київ, вул. Миколи Кравченка, буд. 17, оф.73. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Некрасов Дмитро Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, Iнститут iнтелектуальної власностi та права
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДП ТОВ "Мiжнародна консалтингова компанiя - оцiнка", директор департаменту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2013 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних Загальний стаж роботи (рокiв) - 25 Попереднi посади: ДП ТОВ "Мiжнародна консалтингова компанiя - оцiнка", директор департаменту Повноваження та обов'язки: як член Ревiзiйної комiсiї: - Контролює дотримання Товариством законодавства України; - Розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; - Виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року; - Вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв. В звiтному роцi винагорода посадовiй особi не нараховувалась та не виплачувалась, в т.ч. i у натуральнiй формi. Членом ревiзiйної комiсiї обрано 19.04.2013 Загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи - 25. Перелiк попереднiх посад - вiце-президент благодiйного фонду, директор департаменту, директор. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - Директор департаменту Корпорацiї "Еталон", м.Київ, вул. Миколи Кравченка, буд. 17, оф.73. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Желевськй Сергiй Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 344295 04.10.1996 Бориспiльсьм МРВГУ МВС України в Київськiй областi
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Бориспiльський автозавод", Перший заступник Голови Правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.10.2015 до 13.10.2017 року
9) Опис
Голова Правлiння має право без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства в межах повноважень, наданих йому Статутом. Вiн уповноважений керувати поточними справами Товариства, представляти Товариство в його стосунках з iншими фiзичними та юридичними особами, вести переговори та укладати правочини вiд iменi Товариства в межах повноважень, наданих йому Статутом, органiзовувати ведення протоколiв засiдань Правлiння. Голова Правлiння зобов'язаний виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради. Голова Правлiння Товариства: 1) Керує роботою Правлiння Товариства: скликає засiдання Правлiння, визначає їхнiй порядок денний та головує на них, розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння, визначає їх повноваження. 2) Органiзує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради та Правлiння Товариства. 3) Представляє Правлiння на засiданнях Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. 4) Представляє iнтереси Товариства в установах, пiдприємствах, органiзацiях в Українi та за її межами. 5) Без довiреностi здiйснює дiї вiд iменi Товариства в межах своїх повноважень, визначених Статутом, контрактом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства, прийнятих вiдповiдно до їх компетенцiї, колективним договором з трудовим колективом Товариства, чинним законодавством України. 6) Без довiреностi здiйснює цивiльно-правовi угоди, господарськi операцiї, розмiр яких не перевищує 300 000 (триста тисяч) грн. та 10 (десяти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 7) Виключно на пiдставi повноважень, наданих Наглядовою радою та/або Загальними зборами, вiдповiдно до їх компетенцiї, вiд iменi Товариства: - здiйснює вiдповiднi дiї щодо забезпечення участi Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств в господарських об'єднаннях, промислово-фiнансових групах, iнших юридичних осiб та виходу з таких юридичних осiб, надання майна Товариства для використання ними на правi власностi, правi господарського вiдання чи правi оперативного управлiння, або на основi iнших форм правового режиму майна, передбачених чинним законодавством, визначення виду та розмiру вкладiв, та порядку їх внесення до статутних (складених) капiталiв; - бере участь в роботi органiв управлiння iнших господарських товариств, зокрема в голосуваннi з питань вiдчуження належних їм активiв; - здiйснює вiдповiднi дiї щодо забезпечення виконання рiшень Наглядової ради та/або Зборiв акцiонерiв щодо вiдчуження в будь-який спосiб цiлiсного майнового комплексу або основних засобiв та iнших необоротних активiв Товариства, передачу їх в оренду, лiзинг, заставу, управлiння; - здiйснює правочини поруки, гарантiї, застави, iпотеки, щодо залучення кредитних ресурсiв, iнвестицiй, надання та отримання позик, купiвлi та продажу нерухомого майна незалежно вiд суми правочину; - здiйснює iншi цивiльно-правовi угоди, господарськi операцiї, розмiр яких перевищує 300 000 (триста тисяч) грн.; - здiйснює значнi правочини, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом такого правочину (чи декiлькох взаємопов'язаних правочинiв, у тому числi застава, порука, гарантiя, крiм правочину з розмiщення Товариством власних акцiй), становить бiльше 10 (десяти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - пiдписує вiд iменi Правлiння Товариства колективний договiр з трудовим колективом. 8) Призначає та звiльняє з посади, за погодженням з Наглядовою радою керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв Товариства та вiд iменi Товариства пiдписує контракти (трудовi договори) з ними (якщо iнше не встановлене Загальними зборами, Наглядовою радою та внутрiшнiми положеннями Товариства). 9) В межах своїх повноважень видає довiреностi. 10) Вiдкриває в установах банкiв рахунки Товариства, має право першого пiдпису. 11) Затверджує цiни та тарифи на товари та послуги Товариства (в порядку, визначеному Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради). 12) Приймає рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства. 13) Забезпечує дотримання норм законодавства про працю, охорону працi, правил внутрiшнього трудового розпорядку в Товариствi. 14) Приймає та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства (якщо iнше не визначено Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями його органiв, а також чинним законодавством України), застосовує засоби заохочення та накладає стягнення. 15) Затверджує положення про структурнi пiдроздiли Товариства та посадовi iнструкцiї працiвникiв. 16) За погодженням з Наглядовою радою затверджує штатний розпис Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв. 17) У межах своєї компетенцiї видає локальнi нормативнi документи, накази, розпорядження i дає вказiвки, обов'язковi для виконання всiма пiдроздiлами i працiвниками Товариства. 18) Здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, досягнення його цiлей вiдповiдно до цього Статуту. Голову Правлiння було переобрано 15.10.2015 року рiшенням Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи - 12 рокiв. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Перелiк попереднiх посад - Перший заступник Голови Правлiння, Директор складального виробництва. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бєлiца Петро Олексiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**
1982
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Бориспiльський автозавод", начальник вiддiлу матерiально-технiчного постачання.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.12.2014 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки: як Член Правлiння має право: - Отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. - В межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства. - Дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Головою Правлiння. - Вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння. - Iнiцiювати скликання засiдань Правлiння. - Надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння. - Отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння, розмiр якої встановлюється Наглядовою радою. Член Правлiння зобов'язаний: - Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. - Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, актами внутрiшнього регулювання Товариства. - Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. - Особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах. Завчасно повiдомляти Голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини. - Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть. - Дотримуватися встановленої у Товариства iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. - Контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться до компетенцiї окремого члена Правлiння. - Завчасно готуватися до засiдань Правлiння, зокрема, знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо. - Очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. - Своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Призначено на вакантну посаду члена Правлiння згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 17.12.2014 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи - 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад - iнспектор з безпеки, менеджер з постачання вiддiлу матерiально-технiчного постачання, начальник вiддiлу матерiально-технiчного постачання. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Колесник Тетяна Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Корпорацiя "Еталон", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2013 5 рокiв
9) Опис
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки: як Голова Ревiзiйної комiсiї має право: - Контролює дотримання Товариством законодавства України; - Розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; - Щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року; - Вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв. В звiтному роцi винагорода посадовiй особi не нараховувалась та не виплачувалась, в т.ч. i у натуральнiй формi. Членом Ревiзiйної комiсiї було обрано 19.04.2013 Загальними зборами акцiонерiв. Головою Ревiзiйної комiсiї обрано членами Ревiзiйної комiсiї 19.04.2013р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи – 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад - головний бухгалтер. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - Корпорацiя "Еталон", головний бухгалтер, м.Київ, вул. Миколи Кравченка, буд. 17, оф.73. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дзюбак Оксана Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища. Нацiональний аграрний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Будкомплект", бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.10.2015 на перiод вiдпустки по догляду за дитиною до трьох рокiв попереднього Головного бухгалтера
9) Опис
Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера: Функцiональнi обов'язки Головного бухгалтера: -Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi пiдприємства; -Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику виходячи зi структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi. -Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, якi застосовуються для оформлення господарських операцiй, за якими не передбаченi типовi форми, розробки форм документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а також забезпечення порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу. -Забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi та у його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт i застосування сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i контролю, формування i своєчасне представлення повної i достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, доходи i витрати, а також розробку i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дисциплiни. -Органiзує облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй, придбаних основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй. -Забезпечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв, складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, виконаних робiт (послуг), розрахункiв з заробiтної плати, правильне нарахування i переказ податкiв i зборiв у державний, регiональний та мiсцевий бюджети, страхових внескiв у державнi позабюджетнi соцiальнi фонди, платежiв у банкiвськi установи, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановлений термiн заборгованостей банкам за позиками, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства. -Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi, а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства. -Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат. -Вживає заходiв з попередження нестач, незаконної витрати коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства. Бере участь в оформленнi матерiалiв про нестачi i розкрадання коштiв та товарно-матерiальних цiнностей, контролює передачу в необхiдних випадках цих матерiалiв у слiдчi i судовi органи. - Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi пiдприємства. - Здiйснює взаємодiю з банками з питань розмiщення вiльних фiнансових коштiв на банкiвських депозитних внесках (сертифiкатах) i придбання високолiквiдних державних цiнних паперiв, контроль за проведенням облiкових операцiй з депозитними i кредитними договорами. цiнними паперами. - Веде роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з рахункiв бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi та iнших втрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх у встановленому порядку в архiв. - Бере участь у розробцi i впровадженнi рацiональної планової й облiкової документацiї, прогресивних форм i методiв ведення бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних засобiв обчислювальної технiки. - Забезпечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати коштiв, про використання бюджету, iншої бухгалтерської i статистичної звiтностi, подання їх у встановленому порядку у вiдповiднi органи. - Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. -Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. -Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. -За погодженням iз власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. -Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. -Надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi й економiчного аналiзу. -Керує працiвниками вiддiлу бухгалтерiї. Головний бухгалтер має право: - Дiяти вiд iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах iз структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань. - Самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами пiдприємства, а також з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника пiдприємства. - Вносити на розгляд керiвника пiдприємства пропозицiї по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбаченi цiєю iнструкцiєю. - Вносити пропозицiї керiвнику пiдприємства: про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок; про заохочення працiвникiв, що вiдзначилися. - В межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвнику пiдприємства про всi виявленi недолiки в дiяльностi пiдприємства та вносити пропозицiї щодо їх усунення. - Вимагати та отримувати у керiвникiв структурних пiдроздiлiв та фахiвцiв iнформацiю та документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв. - Залучати фахiвцiв усiх структурних пiдроздiлiв до виконання покладених на нього завдань. - Вимагати вiд керiвника пiдприємства (iнших керiвникiв) сприяння у виконаннi обов'язкiв i реалiзацiї прав, що передбаченi цiєю посадовою iнструкцiєю. - Удосконалювати свою професiйну квалiфiкацiю у встановленому порядку. - Контролювати своєчасне виконання завдань i окремих доручень пiдлеглими працiвниками. - Запитувати й одержувати необхiднi матерiали i документи, якi стосуються дiяльностi Головного бухгалтера. - Вступати у вiдносини з пiдроздiлами стороннiх установ i органiзацiй для вирiшення оперативних питань виробничої дiяльностi, що входять до компетенцiї Головного бухгалтера. - Представляти iнтереси пiдприємства в стороннiх органiзацiях з питань, якi належать до компетенцiї Головного бухгалтера. - Удосконалювати свою професiйну квалiфiкацiю у встановленому порядку. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Виконуючою обов’язки Головного бухгалтера призначено 01.10.2015 р. наказом Голови Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи – 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад - бухгалтер, заступник головного бухгалтера, заступник головного бухгалтера (з облiку). З 24. 05. 2016 р. займає посаду Головного бухгалтера ПрАТ «Бориспiльський автомобiльний завод».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій
прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
Акцiонерне товариство "BODMIN AG" (код CHE-102.112.780)
102112780
д/н ШВЕЙЦАРIЯ д/н Швейцарiя, Гларус Шпильгоф, 14а Швейцарiя, Гларус Шпильгоф, 14а
296000
74.3719
74.3719
296000
0
0
0
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КИРАЙН"
34821138
д/н УКРАЇНА Київська д/н м.Київ вул.КОТАРБIНСЬКОГО ВIЛЬГЕЛЬМА, будинок 17, офiс 73
90800
22.8141
22.8141
90800
0
0
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*
Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій
прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
Усього
386800
97.186
97.186
386800
0
0
0
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*
чергові
позачергові
X
 
Дата проведення
11.04.2016
Кворум зборів**
100
Опис
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту Наглядової ради та звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 8. Розподiл прибутку (збитку) Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi. 9. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016-й рiк. 10. Затвердження рiшень Наглядової ради. 11. Затвердження Договорiв (угод), укладених Товариством. 12. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства та внутрiшнiх положень Товариства, в тому числi пов’язаних iз приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з Законом України “Про акцiонернi товариства”, затвердження нової редакцiї Статуту Товариства та внутрiшнiх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на пiдписання Статуту Товариства та внутрiшнiх положень Товариства. 13. Внесення змiн до принципiв (кодексу) корпоративного управлiння. 14. Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 15. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 16. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 17. Про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 18. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 19. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї. 20. Прийняття рiшення про дату набрання чинностi окремими рiшеннями рiчних загальних зборiв Товариства. 21. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, визначення характеру та граничної вартостi таких правочинiв. 22. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: не було. Результати розгляду питань порядку денного: Питання порядку денного №1 та № 2: Обранi робочi органiв зборiв та затверджено регламент роботи. Результати голосування: 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 796 000 шт. акцiй. 3. Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк. 1. Звiт Правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк. – взяти до вiдома. Рiшення прийнятi 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 796 000 шт. акцiй 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. 1. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк – взяти до вiдома. Рiшення прийнятi 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 796 000 шт. акцiй 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк. 1. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк – взяти до вiдома. Рiшення прийнятi 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 796 000 шт. акцiй 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту Наглядової ради та звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. 1. Затвердити звiти Правлiння, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015-й рiк. 2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2015-й рiк задовiльною. 3. Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 -й рiк. Рiшення прийнятi 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 796 000 шт. акцiй 7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 1. Затвердити рiчний звiт, баланс та iншi форми бухгалтерської звiтностi Товариства за 2015-й рiк. Рiшення прийнятi 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 796 000 шт. акцiй 8. Розподiл прибутку (збитку) Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi. 1. Взяти до вiдома рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 24 березня 2015 року з питання 10 порядку денного - у разi отримання прибутку, направити його в повному обсязi на розвиток Товариства. 2. Визначити порядок покриття збиткiв Товариства за результатами роботи у 2015 роцi. 3. Визначити плановi нормативи розподiлу прибутку на 2016-й рiк; у разi отримання прибутку, направити його на розвиток Товариства в повному обсязi. Рiшення прийнятi 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 796 000 шт. акцiй 9. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016-й рiк. 1. Затвердити основнi напрями дiяльностi Товариства на 2016-й рiк. Рiшення прийнятi 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 796 000 шт. акцiй 10. Затвердження рiшень Наглядової ради. 1. Затвердити всi рiшення, прийнятi Наглядовою радою Товариства в звiтному перiодi та визнати їх такими, що вiдповiдають iнтересам Товариства. Рiшення прийнятi 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 796 000 шт. акцiй 11. Затвердження Договорiв (угод), укладених Товариством. 1. Питання залишити без розгляду. Рiшення прийнятi 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 796 000 шт. акцiй 12. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства та внутрiшнiх положень Товариства, в тому числi пов’язаних iз приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з Законом України “Про акцiонернi товариства”, затвердження нової редакцiї Статуту Товариства та внутрiшнiх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на пiдписання Статуту Товариства та внутрiшнiх положень Товариства. 1. Питання залишити без розгляду. Рiшення прийнятi 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 796 000 шт. акцiй 13. Внесення змiн до принципiв (кодексу) корпоративного управлiння. 1. Питання залишити без розгляду. Рiшення прийнятi 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 796 000 шт. акцiй 14. Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 1. Припинити достроково повноваження Голови та членiв Наглядової ради ПрАТ «БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД»: 1) Акцiонерне товариство «Bodmin AG»; 2) ТОВ «КИРАЙН» (код ЄДРПОУ 34821138); 3) ТОВ «ЛОГIСТИЧНИЙ ЦЕНТР «ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 34618954). Рiшення прийнятi 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 796 000 шт. акцiй 15. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 1. Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД» представникiв акцiонерiв: 1) Швотцера Петера (представника Акцiонерного товариства «Бодмiн АГ» («Bodmin AG»)); 2) Бутка Володимира Iвановича (представника ТОВ «КИРАЙН» (код ЄДРПОУ 34821138)); 3) Левченко Олену Володимирiвну (представника ТОВ «ЛОГIСТИЧНИЙ ЦЕНТР «ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 34618954)). Рiшення прийнятi 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 796 000 шт. акцiй 16. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 1. Встановити, що: на вимогу Акцiонера, Представник зобов’язаний перед засiданнями Наглядової ради Товариства звертатися до Акцiонера для одержання (в разi, коли Акцiонер вважатиме це за доцiльне) письмових (окремих) доручень для голосування з питань порядку денного. В разi отримання таких доручень Представник зобов’язаний суворо дотримуватись вимог, зазначених в них. В разi, коли Представник, при наявностi письмового (окремого) доручення, проголосує з питання порядку денного iнакше, нiж визначено в цьому дорученнi, його голосування вважається недiйсним, а голос не може бути врахованим пiд час пiдрахунку голосiв. 2. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановити розмiр їх винагороди. 3. Обрати Желевського Сергiя Михайловича особою, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi товариства договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. Рiшення прийнятi 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 796 000 шт. акцiй 17. Про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 1. Питання залишити без розгляду. Рiшення прийнятi 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 796 000 шт. акцiй 18. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 1. Питання залишити без розгляду. Рiшення прийнятi 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 796 000 шт. акцiй 19. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї. 1. Питання залишити без розгляду. Рiшення прийнятi 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 796 000 шт. акцiй 20. Прийняття рiшення про дату набрання чинностi окремими рiшеннями рiчних Загальних зборiв Товариства. 1. Питання залишити без розгляду. Рiшення прийнятi 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 796 000 шт. акцiй 21. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, визначення характеру та граничної вартостi таких правочинiв. 1. Вiдповiдно до ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» попередньо схвалити (надати згоду на вчинення) правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, предметом яких може бути майно або послуги, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства для залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi на загальну суму у еквiвалентi до 300 000 000, 00 (триста мiльйонiв) грн., 00 коп. 2. Надати повноваження щодо пiдписання правочинiв головi Правлiння Товариства за умови їх обов’язкового попереднього погодження з Наглядовою радою товариства. Рiшення прийнятi 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 796 000 шт. акцiй 22. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. 1. Попереднє надати згоду на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. Рiшення прийнятi 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 796 000 шт. акцiй

Вид загальних зборів*
чергові
позачергові
 
X
Дата проведення
11.02.2016
Кворум зборів**
100
Опис
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства; затвердження регламенту позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Прийняття рiшення про видiл акцiонерного товариства. 4. Прийняття рiшення про порядок i умови видiлу. 5. Прийняття рiшення про створення нового акцiонерного товариства iз зазначенням: запланованого найменування товариства, що створюється; розмiру його статутного капiталу; кiлькостi, типу, номiнальної вартостi акцiй, що планується випустити. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: не було. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: Наглядова Рада. Результати розгляду питань порядку денного: Питання порядку денного №1 та № 2: Обранi робочi органiв зборiв та затверджено регламент роботи. Результати голосування: 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 796 000 шт. акцiй. Питання порядку денного №3: Прийнято рiшення про реорганiзацiю шляхом видiлу iз передачею частини майна, прав та обов’язкiв до нової юридичної особи - ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ ЗАВОД" без припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД". Результати голосування: "За" – 796000 голосiв акцiонерiв, що становить 100,00 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах. "Проти" – не має. «Утримався» - не має. «Визнано недiйсними» - не має. «Не брали участь у голосуваннi» - не має. Питання порядку денного №4: Прийнято рiшення про порядок i умови видiлу. Результати голосування: "За" – 796000 голосiв акцiонерiв, що становить 100,00 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах. "Проти" – не має. «Утримався» - не має. «Визнано недiйсними» - не має. «Не брали участь у голосуваннi» - не має. Питання порядку денного №5: Прийнято рiшення про створення нового акцiонерного товариства. Результати голосування: "За" – 796000 голосiв акцiонерiв, що становить 100,00 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах. "Проти" – не має. «Утримався» - не має. «Визнано недiйсними» - не має. «Не брали участь у голосуваннi» - не має.

Вид загальних зборів*
чергові
позачергові
 
X
Дата проведення
20.05.2016
Кворум зборів**
100
Опис
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства; затвердження регламенту позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Прийняття рiшення про затвердження розподiльного балансу. 4. Прийняття рiшення про затвердження плану видiлу. 5. Прийняття рiшення про випуск акцiй з метою конвертацiї частини акцiй товариства, з якого здiйснюється видiл, в акцiї створюваного товариства. . 6. Прийняття рiшення про внесення та затвердження змiн та доповнень до статуту Товариства, затвердження нової редакцiї статуту Товариства, затвердження уповноваженої особи на пiдписання статуту. 7. Прийняття рiшення про визначення уповноваженого органу акцiонерного товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатiв розмiщення (обмiну) акцiй. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: не було. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: Наглядова Рада. Результати розгляду питань порядку денного: Питання порядку денного №1 та № 2: Обранi робочi органiв зборiв та затверджено регламент роботи. Результати голосування: Рiшення прийнятi 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 796 000 шт. акцiй Питання порядку денного №3: Затверджено розподiльний баланс станом на 20 травня 2016 року Результати голосування: "За" – 796000 голосiв акцiонерiв, що становить 100,00 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах. "Проти" – не має. «Утримався» - не має. «Визнано недiйсними» - не має. «Не брали участь у голосуваннi» - не має. Питання порядку денного №4: Затверджено план видiлу. Результати голосування: "За" – 796000 голосiв акцiонерiв, що становить 100,00 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах. "Проти" – не має. «Утримався» - не має. «Визнано недiйсними» - не має. «Не брали участь у голосуваннi» - не має. Питання порядку денного №5: Прийнято рiшення про випуск акцiй з метою конвертацiї частини акцiй товариства, з якого здiйснюється видiл, в акцiї створюваного товариства. . Результати голосування: "За" – 796000 голосiв акцiонерiв, що становить 100,00 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах. "Проти" – не має. «Утримався» - не має. «Визнано недiйсними» - не має. «Не брали участь у голосуваннi» - не має. Питання порядку денного №6: Прийнято рiшення про внесення та затвердження змiн та доповнень до статуту Товариства, затвердження нової редакцiї статуту Товариства, затвердження уповноваженої особи на пiдписання статуту. Результати голосування: "За" – 796000 голосiв акцiонерiв, що становить 100,00 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах. "Проти" – не має. «Утримався» - не має. «Визнано недiйсними» - не має. «Не брали участь у голосуваннi» - не має. Питання порядку денного №7: Прийнято рiшення про визначення уповноваженого органу акцiонерного товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатiв розмiщення (обмiну) акцiй. Результати голосування: "За" – 796000 голосiв акцiонерiв, що становить 100,00 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах. "Проти" – не має. «Утримався» - не має. «Визнано недiйсними» - не має. «Не брали участь у голосуваннi» - не має.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного паперу
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість акцій (грн)
Кількість акцій (штук)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
29.11.2016
115/1/2016
ТУ ДКЦПФР у м.Києвi та Київськiй обл.
UA4000122808
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
5
398000
1990000
100
Опис
Протягом звiтного перiоду цiннi папери були в обiгу на вторинному неорганiзованому ринку. До лiстингу будь-якої бiржi цiннi папери товариства не були включенi.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн.)
Орендовані основні засоби (тис. грн.)
Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
69045
47707
0
0
69045
47707
будівлі та споруди
63674
46243
0
0
63674
46243
машини та обладнання
878
17
0
0
878
17
транспортні засоби
214
0
0
0
214
0
земельні ділянки
1416
1337
0
0
1416
1337
інші
2863
110
0
0
2863
110
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
інші
0
0
0
0
0
0
Усього
69045
47707
0
0
69045
47707
Опис
Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): 1 гр (будiвлi та споруди) 25 рокiв, 2 група ( транспорт, меблi, електроприлади та iнструменти) - 10 рокiв, 3 група ( iншi) - 10 рокiв, 4 група ( електроно-обчислювальна технiка та програмне забезпечення - 5 рокiв. Всi основнi засоби використовуються в повному обсязi. Первiсна вартiсть основних засобiв: Первiсна вартiсть основних засобiв: будинки, споруди та передавальнi пристрої 92079тис. грн., машини та обладнання 114 тис.грн., транспортнi засоби 0тис.грн., земельнi дiлянки 1337тис.грн., iншi 298тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: будинки та споруди 50%, машини та обладнання 85%, транспортнi засоби 0%, земельнi дiлянки 0%, iншi 95% Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 46121тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн не було. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
-124472
-94461
Статутний капітал (тис. грн.)
1990
3200
Скоригований статутний капітал (тис. грн)
1990
3200
Опис
Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -126462 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -126462 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -97661 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -97661 тис.грн.
Висновок
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вартiсть чистих активiв товариства менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом. Вiдповiдно до вимог п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України передбачена лiквiдацiя товариства.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн.)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
96377
X
X
у тому числі:
 
кредит ПАТ Укрексiмбанк
22.06.2007
96377
19.3
31.12.2015
Зобов'язання за цінними паперами
X
120313
X
X
у тому числі:
 
за облігаціями (за кожним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
120313
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
8
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання
X
67296
X
X
Усього зобов'язань
X
283994
X
X
Опис:
.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Вид інформації
1
2
3
11.02.2016
15.02.2016
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
06.04.2016
06.04.2016
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
11.04.2016
11.04.2016
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.05.2016
23.05.2016
Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу
26.07.2016
26.07.2016
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
13.10.2016
13.10.2016
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
ТОВ «Аудиторська фiрма «Мiла – аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
23504528
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
04210 м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграду, буд.10А, корп.2, кв.43.
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
1037 26.01.2006
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
д/н д/н д/н д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
2016
Думка аудитора***
умовно-позитивна
 
Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2016
3
2
2
2015
1
1
3
2014
1
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X
 
Акціонери
 
X
Депозитарна установа
 
X
Інше (запишіть): Д/н
Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
 
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
 
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 
Так
Ні
Реорганізація
X
 
Додатковий випуск акцій
X
 
Унесення змін до статуту
X
 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
 
X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства
X
 
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
 
X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
 
X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
 
X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
 
X
Інше (запишіть): д/н
Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
Ні
 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
3
членів наглядової ради - акціонерів
3
членів наглядової ради - представників акціонерів
0
членів наглядової ради - незалежних директорів
0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
2
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 
Так
Ні
Складу
 
X
Організації
 
X
Діяльності
 
X
Інше (запишить)
самооцiнки Наглядова рада не проводила

д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?
9

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?


 
Так
Ні
Стратегічного планування
 
X
Аудиторський
 
X
З питань призначень і винагород
 
X
Інвестиційний
 
X
Інші (запишіть)
В складi Наглядової ради немає комiтетiв
Інші (запишіть)
В складi Наглядової ради немає комiтетiв

д/н


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)
Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 
Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
 
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
 
X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
 
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
 
Інше (запишіть)
д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
 
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
 
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
 
X
Відсутність конфлікту інтересів
 
X
Граничний вік
 
X
Відсутні будь-які вимоги
X
 
Інше (запишіть): д/н
 
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X
 
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
 
X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
 
X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
 
X
Інше (запишіть)
д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
 
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
 
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
Так
Ні
Ні
Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Так
Ні
Ні
Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
Ні
Так
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
Так
Ні
Ні
Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
Ні
Так
Ні
Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
Так
Ні
Ні
Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
Ні
Так
Ні
Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Так
Ні
Ні
Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
Так
Ні
Ні
Ні
Затвердження зовнішнього аудитора
Ні
Так
Ні
Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
Ні
Ні
Ні
Ні
 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
 
Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X
 
Положення про наглядову раду
X
 
Положення про виконавчий орган
X
 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
 
X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
 
Положення про акції акціонерного товариства
 
X
Положення про порядок розподілу прибутку
 
X
Інше (запишіть):
Iншi документи вiдсутнi
 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
 
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
Ні
Так
Ні
Так
Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу
Так
Ні
Ні
Ні
Ні
Інформація про склад органів управління товариства
Ні
Так
Ні
Ні
Ні
Статут та внутрішні документи
Ні
Ні
Так
Так
Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
Ні
Ні
Так
Ні
Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
 
Так
Ні
Не проводились взагалі
 
X
Менше ніж раз на рік
 
X
Раз на рік
 
X
Частіше ніж раз на рік
X
 
 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
 
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
 
X
Наглядова рада
X
 
Виконавчий орган
 
X
Інше (запишіть)
д/н
 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
 
З якої причини було змінено аудитора?
 
Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень
 
X
Не задовольняли умови договору з аудитором
 
X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
 
X
Інше (запишіть)
Iнших причин немає
 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
 
Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
 
Наглядова рада
 
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
 
X
Стороння компанія або сторонній консультант
 
X
Перевірки не проводились
 
X
Інше (запишіть)
д/н
 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
 
Так
Ні
З власної ініціативи
 
X
За дорученням загальних зборів
 
X
За дорученням наглядової ради
 
X
За зверненням виконавчого органу
 
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
 
X
Інше (запишіть)
д/н
 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так
 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
 
Так
Ні
Випуск акцій
 
X
Випуск депозитарних розписок
 
X
Випуск облігацій
 
X
Кредити банків
 
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
 
X
Інше (запишіть): Д/н
 
 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
 
Так, плануємо розпочати переговори
 
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
 
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
 
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
 
Не визначились
X
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н 
 
 
КОДИ
 
 
Дата(рік, місяць, число)
2017 | 01 | 01
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД"
за ЄДРПОУ
31936646
Територія
 
за КОАТУУ
3220888000
Організаційно-правова форма господарювання
 
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
 
за КВЕД
29.10
Середня кількість працівників
100
 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
 
Адреса
ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок 4, село Пролiски, Бориспiльський район, Київська область, 08322, Україна, (044)597-20-03
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
 
V
за міжнародними стандартами фінансової звітності
 
 
 
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.
 
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1
2
3
4
5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
1000
99
1149
0
первісна вартість
1001
230
1511
0
накопичена амортизація
1002
131
362
0
Незавершені капітальні інвестиції
1005
84585
76422
0
Основні засоби:
1010
69045
47707
0
первісна вартість
1011
136184
93828
0
знос
1012
67139
46121
0
Інвестиційна нерухомість:
1015
0
0
0
первісна вартість
1016
0
0
0
знос
1017
0
0
0
Довгострокові біологічні активи:
1020
0
0
0
первісна вартість
1021
0
0
0
накопичена амортизація
1022
0
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

120

0

0
інші фінансові інвестиції
1035
0
0
0
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
1
1
0
Гудвіл
1050
0
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
0
Усього за розділом I
1095
153850
125279
0
II. Оборотні активи
Запаси
1100
90358
14561
0
Виробничі запаси
1101
26071
5388
0
Незавершене виробництво
1102
4428
739
0
Готова продукція
1103
46376
0
0
Товари
1104
13483
8434
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
0
Векселі одержані
1120
357
357
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
176458
16135
0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом
1135
101
340
0
у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
0
з нарахованих доходів
1140
84
84
0
із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
7330
2624
0
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
1002
32
0
Готівка
1166
0
0
0
Рахунки в банках
1167
55
32
0
Витрати майбутніх періодів
1170
1234
75
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
0
резервах незароблених премій
1183
0
0
0
інших страхових резервах
1184
0
0
0
Інші оборотні активи
1190
20
35
0
Усього за розділом II
1195
276944
34243
0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
11514
0
0
Баланс
1300
442308
159522
0
 
Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
3200
1990
0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
0
Капітал у дооцінках
1405
29848
29848
0
Додатковий капітал
1410
0
0
0
Емісійний дохід
1411
0
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
0
Резервний капітал
1415
0
0
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-127509
-156310
0
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
0
Усього за розділом I
1495
-94461
-124472
0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
96377
96377
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
353974
120313
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
0
Страхові резерви, у тому числі:
1530
0
0
0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)
1531
0
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)
1532
0
0
0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)
1533
0
0
0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)
1534
0
0
0
Інвестиційні контракти;
1535
0
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
0
Усього за розділом II
1595
450351
216690
0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
0
0
0
Векселі видані
1605
0
0
0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
0
за товари, роботи, послуги
1615
36173
13116
0
за розрахунками з бюджетом
1620
1113
8
0
за у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
0
за розрахунками зі страхування
1625
0
0
0
за розрахунками з оплати праці
1630
0
3
0
за одержаними авансами
1635
0
0
0
за розрахунками з учасниками
1640
0
0
0
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
0
за страховою діяльністю
1650
0
0
0
Поточні забезпечення
1660
80
212
0
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
49052
53965
0
Усього за розділом IІІ
1695
86418
67304
0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
0
Баланс
1900
442308
159522
0
 
Примітки
Складено згiдно вимог ПСБО
Керівник
Желевський С.М.
Головний бухгалтер
Дзюбак О.П.

 
 
 
 
КОДИ
 
 
Дата(рік, місяць, число)
2017 | 01 | 01
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД"
за ЄДРПОУ
31936646
 
(найменування)
 
 
 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.
 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
 
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
2052
87881
Чисті зароблені страхові премії
2010
0
0
Премії підписані, валова сума
2011
0
0
Премії, передані у перестрахування
2012
0
0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 3314 )
( 36589 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

0

51292
 збиток
2095
( 1262 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0
0
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0
0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
11112
22071
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 6319 )
( 8885 )
Витрати на збут
2150
( 736 )
( 2786 )
Інші операційні витрати
2180
( 13429 )
( 26199 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
( 0 )
( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
( 0 )
( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

35493
 збиток
2195
( 10634 )
( 0 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
148
714
Інші доходи
2240
5336
62
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 18911 )
( 19738 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 4192 )
( 59 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

16472
 збиток
2295
( 28253 )
( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
0
0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

16472
 збиток
2355
( 28253 )
( 0 )
 
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
 
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0
0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
0
0
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
-28253
16472
 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
 
Матеріальні затрати
2500
7207
39787
Витрати на оплату праці
2505
4700
4423
Відрахування на соціальні заходи
2510
978
1642
Амортизація
2515
4771
6824
Інші операційні витрати
2520
9601
23082
Разом
2550
27257
75758
 
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 
Середньорічна кількість простих акцій
2600
398000
398000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
398000
398000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
-0.71
-0.71
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
-0.71
-0.71
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0
0
 
Примітки
Складено згiдно вимог ПСБО Чистий та скоригований збиток на одну просту акцiю за звiтнiй перiод -0,71 грн.
Керівник
Желевський С.М.
Головний бухгалтер
Дзюбак О.П.

 
 
 
 
КОДИ
 
 
Дата(рік, місяць, число)
2017 | 01 | 01
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД"
за ЄДРПОУ
31936646
 
(найменування)
 
 
 
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.
 
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

44587

70513
Повернення податків і зборів
3005
0
0
у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
45
21
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
157
16
Надходження від повернення авансів
3020
53
533
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
1
11
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
0
Надходження від операційної оренди
3040
0
0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
0
0
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
951
236
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 26902 )

( 53061 )
Праці
3105
( 3791 )
( 3683 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 1063 )
( 1821 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 11917 )
( 7004 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
3116
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
3117
( 10686 )
( 4114 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
3118
( 1231 )
( 2890 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 495 )
( 986 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>
3140
( 2502 )
( 168 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
3150
( 0 )
( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 634 )
( 751 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
-1510
3856
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
0
0
необоротних активів
3205
130
366
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
0
0
дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
( 0 )
( 0 )
необоротних активів
3260
( 339 )
( 3085 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
-209
-2719
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
749
0
Отримання позик
3305
0
0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
0
0
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 0 )
( 144 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
749
-144
Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400
-970
993
Залишок коштів на початок року
3405
1002
9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
32
1002
 
Примітки
Складено згiдно вимог ПСБО
Керівник
Желевський С.М.
Головний бухгалтер
Дзюбак О.П.

 
 
 
КОДИ
 
 
Дата(рік, місяць, число)
2017 | 01 | 01
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД"
за ЄДРПОУ
31936646
 
(найменування)
 
 
 
Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.
 
Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
3200
29848
0
0
-127509
0
0
-94461
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок
4010
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни
4090
0
0
0
0
-548
0
0
-548
Скоригований залишок на початок року
4095
3200
29848
0
0
-128057
0
0
-95009
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
4100
0
0
0
0
-28253
0
0
-28253
Інший сукупний дохід за звітний період
4110
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
4111
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
780
0
0
0
0
0
0
780
Погашення заборгованості з капіталу
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій (часток)
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій (часток)
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі
4290
-1990
0
0
0
0
0
0
-1990
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі
4295
-1210
0
0
0
-28253
0
0
-29463
Залишок на кінець року
4300
1990
29848
0
0
-156310
0
0
-124472
 
Примітки
Складено згiдно вимог ПСБО
Керівник
Желевський С.М.
Головний бухгалтер
Дзюбак О.П.
 
 
Читайте также:
Опубликовано - 29.04.2019 08:42 (1577 раз(а) прочитано)
Опубликовано - 15.04.2019 14:30 (1390 раз(а) прочитано)